Společnost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpočtové organizace TAZSMO Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Technické a zahradní služby města Ostravy zajišťovaly svoz a skládkování odpadu z města a okolních obcí a prováděly pro město Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpočtová organizace pro nakládání s domovním odpadem transformována na organizaci příspěvkovou a posléze k 30. 6. 1995 na společnost s ručením omezeným. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená odvoz a zpracování odpadů.

OZO Ostrava zajišťuje celý komplex služeb pro města a obce ve své svozové oblasti. Svozovou oblast společnosti OZO Ostrava s.r.o. tvoří město Ostrava a dalších 37 měst a obcí v regionu. Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města. Ta stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Společnost zajišťuje:

  • odvoz tříděného odpadu, papíru, skla a plastů (spolu s nápojovými kartony a kovovými obaly),
  • svoz a odstranění objemného odpadu. Jedná se například o starý nábytek, koberce, sanitární techniku apod. Realizuje hromadný svoz velkoobjemového odpadu nebo na základě požadavků přistavujeme a odvážíme velkoobjemové kontejnery v dohodnutých termínech a lokalitách,
  • sběr, svoz a následné využití biologicky rozložitelného odpadu,
  • provoz sběrných dvorů, které jsou stálými sběrnami odpadu z ostravských domácností a místy zpětného odběru elektrospotřebičů, stavebního odpadu, nebezpečného odpadu atd.
  • Více informací o poskytovaných službách najdete na webových stránkách společnosti OZO Ostrava s.r.o.