Vodovodní síť pro veřejnou potřebu v Ostravě provozuje správce sítě společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. (OVAK), která je ve spoluvlastnictví města (předsedou představenstva je primátor města Ostravy). Síť zahrnuje 1 046 kilometrů potrubí vodovodních řadů, 31 852 vodovodních přípojek v celkové délce  420,4 kilometrů, 32 324 vodoměrů zabudovaných v síti, 47 čerpacích stanic, 15 vodojemů o celkovém akumulačním objemu 40 540 m3 a dále úpravnu vody v Ostravě-Nové Vsi.

Dodávku pitné vody na území města zajišťují z cca 65 % zdroje Ostravského oblastního vodovodu, který využívá upravenou povrchovou vodu z vodárenských nádrží, vybudovaných na řekách v širším ostravském zázemí, zbývajících cca 35 % spotřebované vody pochází z podzemních zdrojů.  Hlavními zdroji jsou vodárenské nádrže Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Surová voda z těchto nádrží je přiváděna do úpraven a po úpravě je dodávána spotřebitelům. Pitná voda dodávaná do ostravské vodovodní sítě je hygienicky nezávadná a splňuje všechny požadavky stanovené platným právním předpisem.

Vývoj dodávky pitné vody (v tis. m3):

Rok 2013 2014 2015 2016
Voda pitná dodaná celkem) 16 112 15 863 16 085 15 693
z toho: obyvatelstvo 10 886 10 643 10 822 10 649
Ostatní 5 226 5 220 5 263 5 044

Z 300 738 obyvatel města napojených na vodovod pro veřejnou potřebu (2016) je jich více než dvě pětiny zásobena ze zdrojů podzemních vod. Roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje mezi 5,9 a 7,5 milionu m3 vody.  Voda, získaná z podzemních zdrojů, je vzhledem k optimálnímu obsahu minerálních látek, cenným obohacením pitné vody z povrchových zdrojů. Prostorové umístění vodních zdrojů na území města Ostravy minimalizuje přepravní vzdálenosti a zkracuje časy pro zajištění nejnutnějšího zásobení pitnou vodou v případech nouze. Při čerpání podzemních zdrojů pitné vody je přihlédnuto k obnovování zásob s cílem udržitelného využívání tohoto obnovitelného zdroje. Vzhledem k průmyslové minulosti území je ochraně těchto zdrojů věnována prioritní ochrana).

K efektivnímu využívání zdrojů pitné vody přispívá také preventivní údržba vodovodní sítě. Vodárenská společnost začala k preventivní údržbě používat také čištění vodovodních řadů pomocí ledové tříště, tzv. Ice Pigging.

Při provozování vodovodní sítě je kladen důraz na snižování ztrát vody a na udržení a postupné snižování nákladů na provoz vodárenského zařízení. V roce 2016 činily ztráty vody v potrubní síti 12,75 % z celkového objemu zpracované vody a tato hodnota byla druhá nejnižší za posledních 15 let.