Rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodních řadů včetně přípojek, která začala vloni v březnu ve Svinově, pokračuje podle harmonogramu. Provádí se v ulicích Bratří Sedláčků, Axmanova, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova, Králka a Navrátilova.

Celkem se opraví 4 642 metrů sítí. Součástí jedné z loni zahájených, největších investic do obnovy této infrastruktury je také výstavba dvou čerpacích stanic. Po ukončení stavby v květnu 2022 se v lokalitě zlepší kvalita pitné vody i životní prostředí, ulice získají nových povrch.

„Dokončena byla již zhruba třetina prací včetně výstavby jedné z čerpacích stanic. Až to klimatické podmínky dovolí, bude realizátor pokračovat. Stavba ve Svinově, která běží podle plánu, výrazně zlepší současný havarijní stav odkanalizování celé této oblasti. Na ústřední čistírnu bude nově napojeno 122 nemovitostí, splaškové vody z nich už nepotečou do vodotečí, ale do čistírny odpadních vod, kde budou vyčištěny,“ uvedla investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě ve Svinově je jednou ze 49 vodohospodářských staveb, které se prováděly, nebo zahájily v loňském roce. Prozatím je hotova modernizace 1550 metrů sítí za 22 milionů korun, konkrétně rekonstrukce kanalizace v ulici Axmanova a části stoky v ulici Bratří Sedláčků, nová se vystavěla v Navrátilově ulici. Dostavěla se čerpací stanice v Polanecké ulici, zrekonstruovaly se vodovodní řady v ulicích Bratří Sedláčků, Hrabyňská, Hečkova a Krůčkova. Letos budou práce pokračovat rekonstrukcí kanalizací v ulicích Bratří Sedláčků, Hrabyňská, Hečkova, Krůčkova, Králka a vodovodního řadu v Axmanově ulici. Stavět se bude objekt čerpací stanice v ulici Bratří Sedláčků. Na vybudované kanalizační stoky a vodovodní řady budou přepojeny stávající a nové přípojky.

V rámci stavby budou rekonstruovány povrchy jednotlivých ulic, některé jsou přímou součástí projektu města. Ostatní bude řešit návazný projekt obvodu Svinova, finančně se na nich bude podílet jak město, tak městský obvod.

Rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury a stavbu dvou čerpacích stanic provádí vítěz veřejné zakázky, společnost Hydrospor z Ostravy, za 70,3 milionu korun včetně DPH. Dotací ve výši téměř 30,4 milionu korun na ni přispěje Ministerstvo financí ČR. Město uhradí částku ve výši 39,9 milionu korun. Provedené práce budou mít jednoznačně pozitivní vliv na životní prostředí v této lokalitě. Odpadní vody budou svedeny do Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava, čímž se zabrání jejich vypouštění do vod povrchových. Součástí stavby je také zrušení jedné volné výustě a snížení objemu splaškových vod tekoucích do další volné výustě.

„Ve Svinově jsou v současné době celkem čtyři volné výustě. Do patnácti měsíců bude jedna zcela zrušena a z druhé bude odpojeno zhruba 90 procent splaškových vod. Zbylých deset procent splaškových vod, a také další dvě volné výustě vyřeší navazující investiční stavba v oblasti, Polanecká – Zátiší. Splaškové vody z celé oblasti tak následně nepotečou do Porubky a Mlýnky, eliminován bude také případný zápach. Při modernizaci kanalizačních řadů se bude letos v Ostravě odstraňovat celkem devět volných výustí, odpadní vody z nich se převedou na ústřední čistírnu odpadních vod. To bude mít významný dopad na zlepšení kvality vodních toků ve městě,“ doplnila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V Ostravě je dohromady 46 volných výustí. Nejpozději do pěti let by měla být většina z nich odstraněna nebo přepojena na jednotnou kanalizaci, a odpadní vody z nich svedeny na čistírny odpadních vod. Tím se jednoznačně zlepší kvalita vody ve vodních tocích na území města, protože se splašky už nebudou dostávat do Lučiny, Ostravice a Odry.
Město systematicky pokračuje v obnově a rozvoji vodohospodářské a kanalizační sítě, do které půjde letos z rozpočtu téměř 777 milionů korun, což je zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům. V průběhu roku bude zahájeno 28 vodohospodářských staveb, ty největší budou v Nové Bělé a ve Slezské Ostravě v ulici Zvěřinská, dále budou fyzicky zahájeny vysoutěžené stavby z loňského roku v Moravské Ostravě v ulicích Sadová, Hrušovská, U Parku a Budečská. Zároveň letos město dokončí 26 staveb, především rekonstrukci klíčového sběrače B podél řeky Lučiny a vybuduje nový sběrač až k Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích.

V Ostravě je celkem 908 kilometrů kanalizační a 1068 kilometrů vodovodní sítě. Jejich vlastníkem je město Ostrava.