Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 13.12.2017 vydat v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a § 84    odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  (obecní  zřízení),  ve  znění  pozdějších  předpisů, a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 22/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

Dne 12. prosince 2018 byla tato obecně závazná vyhláška doplněna a upravena Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Od 1. ledna 2019 je tímto zrušeno osvobození od poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven – i tyto osoby jsou povinny platit poplatek!!!