Rada města Ostravy usnesenímč. 07201/RM1418/101 ze dne 05. 09. 2017 rozhodla o poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018.

Přehled poskytnutých příspěvků a bližší specifikace účelu a podmínek pro jejich čerpání:

schválené příspěvky na ozdravné pobyty 2017

Účel použití neinvestičních příspěvků:

Realizace ozdravného pobytu v délce trvání minimálně 14 dní (13 nocí) v oblasti, která není postižena smogovou situací. Uznatelnými náklady jsou výdaje na:

 1. ubytování, stravování, pitný režim, pojištění a poplatky a doprovodný program ozdravného charakteru žáků školy, které byl neinvestiční příspěvek poskytnut
 2. doprava žáků školy, včetně dopravy v rámci poskytování doprovodného programu ozdravného charakteru

Povinné podmínky pro stravování:

 1. V rámci ozdravného pobytu bude nezletilým účastníkům poskytnuta strava minimálně v rozsahu stravovací dávky odpovídající výživové normě dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a to i v případě, že se jedná o ozdravný pobyt dětí předškolního věku, které nejsou žáky mateřské školy.Pozn.: Pro jasné stanovení smluvních podmínek je vhodné stanovit rozsah stravování co nejtransparentněji,. V rámci zadávání veřejných zakázek je možné přesně stanovit jídelníček, dle specifikací, které mohou zpracovat školní jídelny. Pro některé ubytovací zařízení (zejména ty, které nemají zkušenosti s dodržováním podmínek pro školy v přírodě) může být sestavení jídelníčku pouze na základě odkazu na přílohu č. 1 vyhlášky o školním stravování příliš obecné.
 2. Pitný režim bude zajištěn po celou délku pobytu, tj. součástí poskytované stravy bude rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l a mimo dobu podávání stravy bude účastníkům ozdravného pobytu zajištěn dostatečný pitný režim.Pozn.: Rovněž v tomto případě se doporučuje přesná specifikace nápojového režimu, a to opět dle doporučení vedení školních jídelen, především s ohledem na sortiment nabízených nápojů.

Povinné podmínky pro ubytování:

 1. Ve školách v přírodě se výuka zajišťuje v pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 podlahové plochy na 1 žáka. Pokud se volný čas tráví ve vnitřních prostorách, musí jít o pobytové místnosti s plochou minimálně 1,5 m2 na 1 žáka nebo minimálně 3 m2 na 1 dítě předškolního věku. Pro ubytování ve škole v přírodě se stanoví minimální podlahová plocha 3 m2 na 1 osobu.
 2. Úklid v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí:
 • denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
 • denně vynášením odpadků,
 • denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
 • nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
 • nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
 • nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
 • malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
 • pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.

Pozn.: V tomto případě je pro potřeby ozdravného pobytu dostatečná kontrola těch činností, která je prováděna denně nebo týdně. V případě bodů s delším časovým intervalem je pro potřeby doložení splnění této podmínky dostatečné předložení kopie úklidového plánu, rozpisu, etc. ubytovacího zařízení.

Nepovinná kritéria pro stanovení místa konání ozdravného pobytu:

Vzhledem ke skutečnosti, že Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší vymezuje oblast velmi nejasně je možné ozdravný pobyt uskutečnit téměř kdekoli. Nicméně školy, které by zvolily místo ozdravného pobytu v lokalitě s častým výskytem smogových situací, se vystavují riziku, že nesplní stanovenou podmínku, že oblast nesmí být postižena smogovou situací.

Proto je vhodné posoudit lokalitu například z hlediska pětiletých koncentrací suspendovaných částic PM10, v kritériu 36. nejvyšší 24 hod. průměr, které je použito v rámci dotačního titulu Moravskoslezského kraje. V místech, která překračují koncentrace 50 µg.m-3, může častěji dojít k výskytu smogové situace.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/14petileti/png/index_CZ.html