Již 4. ročník dotačního programu fajnOVY prostor je nově na dvouleté období (2020 – 2021). Dohromady v něm bude rozděleno až 9 milionů korun. Poprvé si z něj mohou zájemci o dotaci požádat o finanční podporu města od 2. března do konce měsíce. Cílem dotačního programu fajnOVY prostor, je zlepšení vzhledu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti. V každém roce si budou moci zájemci o peníze požádat třikrát. Letos v březnu a dále ještě ve dvou termínech do konce července a října. Ostrava dotační program poprvé vyhlásila v roce 2017 a od té doby finančně podpořila celkem již 31 projektů částkou 8,5 milionu korun.

„Dotační titul fajnOVY prostor již umožnil vzniknout více než třem desítkám zajímavých nápadů veřejnosti. Přidanou hodnotou takových projektů na úpravu veřejného prostoru je to, že se do jejich realizace zapojují aktivní obyvatelé, sousedská komunita. Lidé pak mají k takovému místu lepší vztah, udržují ho, starají se o něj a smysluplně jej využívají,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Každý projektový záměr musí ještě před schválením radou a zastupitelstvem města podpořit minimálně 30 obyvatel starších 18 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Nutný je také souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt realizovatelný. Maximální výše dotace pro jeden projekt je stanovena na 500 tisíc korun a žadateli mohou být pouze fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace jako spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace a podobně. Celé znění podmínek pro poskytnutí dotace je k nahlédnutí na www.fajnovyprostor.cz.

Hodnotící komise tvořená odborníky v oblasti architektury, urbanismu, krajinářské architektury, umění a geoekologie se zaměřuje na estetickou hodnotu navrhovaného záměru, užitkovou hodnotu, udržitelnost, poměr ceny k těmto hodnotám a samozřejmě zapojení komunity.

„K  úspěšným realizacím patří například přírodní park Hrabovjanka, nový předprostor před Přírodovědeckou fakultou, komunitní tržnice v centru města, venkovní třída v Parku Čs. letců, nová farská zahrada v Heřmanicích, zrevitalizovaný prostor u sokolovny v Proskovicích, workoutové hřiště pro seniory v Porubě nebo nové veřejné prostranství u rybníků v Nové Vsi. Z dotačního programu byly také opraveny a zrestaurovány cenné sochy v Sadu Milady Horákové nebo obnoven kříž z roku 1898 ve Staré Bělé,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

V roce 2021 bude město přijímat žádosti také třikrát, a to v termínech do konce ledna, dubna a července. Přihlášené projektové záměry bude hodnotit a posuzovat odborná komise také třikrát v roce.  Žadatel má zároveň možnost v rámci hodnocení projektů s komisí o svém záměru diskutovat.