Přírodní rezervace jsou menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Na území města se nachází celkem čtyři – Polanský les, Rezavka, Přemyšov a Štěpán.

Polanský les

Přírodní rezervace Polanský les, která byla vyhlášena v roce 1970 a je součástí Chráněné krajinné oblasti Poodří. Je chráněna zejména kvůli většímu komplexu lužního lesa s přírodě blízkou dřevinnou skladbou a se systémy mrtvých ramen řeky Odry (některé z nich však kvůli důsledkům důlní těžby a vodohospodářským úpravám Odry zůstávají po většinu roku suché).

Řeka Odra je mezi Výškovicemi a Zábřehem napřímena a k záplavám v rezervaci dochází jen o velkých rozlivech. Stará slepá ramena zůstávají po velkou část roku suchá. Lužní les je však důmyslně zásobován vodou z Mlýnské strouhy a jejími odbočkami. V Polanském lese jsou tak udržovány vlhkostní podmínky, bez nichž by došlo ke kvalitativním změnám v luhu. V přírodní rezervaci jsou typické porosty sněženky podsněžníku a později česneku medvědího. V předjaří se lužní lesy a okraje nivních luk v Poodří zabarví bílými květy sněženky podsněžníku. Sněženka je zařazena k ohroženým druhům naší květeny a ve stejné kategorii chráněna zákonem. Je také vedena v mezinárodní úmluvě o ochraně ohrožených druhů (CITES) a zařazena mezi druhy chráněné evropským společenstvím. Hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) je druh listnatých horských a podhorských lesů, ale roste i v nížinné poloze Poodří, kde kvete v jarním období od dubna do května ještě před olistěním. Z hlediska ohrožení je tato miříkovitá vytrvalá rostlina hodnocena jako vzácnější druh naší květeny.

Rezavka

Přírodní rezervace Rezavka byla vyhlášena v roce 1998, zároveň tvoří severní okraj území chráněné krajinné oblasti Poodří. Je to komplex lužního lesa a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka, jehož osu tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry. Rameno je – spolu se systémem původních mlýnských náhonů a odvodňovacích kanálů – významné pro udržování místního vodního režimu, neboť regulací řeky Odry byly minimalizovány přirozené záplavy tohoto území.

Přírodní rezervace leží u napřímeného toku Odry mezi Zábřehem a Svinovem. Rezavku tvoří vodní plocha s rozsáhlou rákosinou, která vznikla v místě původního Vrbenského rybníka a další vodní plochy v místě  důlních poklesů. Na starých meandrech Odry se vyskytují kvalitní porosty lužního lesa a na ně navazují aluviální louky. Osou území je koryto (příkop) Staré Odry dotované vodou z Mlýnské strouhy. Stará Odra území oživuje, protože Odra zaplavuje území jen o povodních. Rezavka je přirozeným pokračováním Polanského lesa, ačkoliv jsou území oddělena železničním náspem již několik desítek let.

Na starší porost lužního lesa je vázána větší populace árónu východního, který patří k vzácnějším druhům naší květeny. Rostlina je nápadná jednak květem, tak i plodenstvím. Druh se vyskytuje jen na Moravě. Podbílek šupinatý (Lathraea squamaria) je nápadný pouze v jarních měsících, v té době vyrůstá růžová lodyha s bílými listy a růžovými květy. Rostlina parazituje na kořenech stromů, proto převážná část rostliny je schovaná pod zemí.

Přemyšov

Na ojediněle zachovalé levobřežní terase Odry byla v roce 2001 vyhlášena přírodní rezervace Přemyšov. Tvoří ji lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které přecházejí v mokřady s vodními plochami.

Levobřežní terasa Odry mezi Polankou a Svinovem je zachována v Přemyšově. Ze svahů říční terasy vytéká kolem dvaceti pramenů, které napájejí mokřady a mělké tůně. Dubohabřiny v horní části terasy jsou vystřídány lužním lesem. V nejmokřejších místech roste bažinný les a vrbové křoviny. Rezervace představuje jedinečnou ukázku lesních společenstev na terasách Odry před intenzívním osídlením nivy řeky. Mokřad se v soustavě Ramsarské úmluvy řadí svým významem k regionálním mokřadům a požívá zákonnou ochranu přírodní rezervace.

Blatouch bahenní (Caltha palustris) roste na vlhkých až mokrých stanovištích, jako jsou vlhké louky, prameniště, mokřady. Kvete od dubna do června. Kapradina Kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) roste na bažinných podmáčených stanovištích a v bažinách. V Přemyšově je bohatě zastoupena. Rostlina patří mezi ohrožené rostliny a ve stejné kategorii je chráněna i zákonem. Řeřišnice hořká (Cardamine amara) najdeme na lesních prameništích a olšinách údolních luhů. Roste na vlhkých a živinami bohatých půdách.

Štěpán

Východní částí zasahuje do území města také přírodní rezervace Štěpán, která byla vyhlášena v roce 1994. Tvoří ji původní rybník a mokřady s tůněmi obklopenými fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin v údolní nivě řeky Opavy.

Rybník s tůní a vlhkými loukami leží na severní hranici města v nivě řeky Opavy. Mělký rybník s rákosinami a společenstvy vysokých ostřic je příhodný pro výskyt vodního ptactva a obojživelníků. Stabilní výskyt zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů udržuje postavení rezervace mezi nejhodnotnějšími na území Ostravy. Lokalita má status mokřadu nadregionálního významu v rámci Ramsarské konvence, dále evropsky významné lokality v rámci NATURA 2000 a také status zvláště chráněného území v kategorii přírodní rezervace.

V tůni Štěpánu roste vytrvalá vodní rostlina Leknín bílý (Nymphea cf. alba) s plovoucími listy a květy velkými a nápadnými, které můžeme vidět od května do srpna. V Česku je leknín kriticky ohroženým druhem a ve stejné kategorii chráněn i zákonem. Výskyt pcháče potočního (Cirsium rivulare) naznačuje kvalitu vlhkých luk v rezervaci. Pcháč osidluje lokality s prosakující vodou. V rámci České republiky je těžiště výskytu na severozápadní Moravě. Kakost luční (Geranium pratense) roste převážně na vlhčích loukách. Nepukalka vzplývající (Salvinia natans) je jednoletá drobná vodní kapradina se vzplývajícími listy patří mezi kriticky ohrožené rostliny podle kritérií červeného seznamu rostlin i zákona o ochraně rostlin. Nepukalka je původní pouze na Severní Moravě, další výskyty v Čechách jsou druhotné. Vodní hmyzožravá bylina Bublinatka jižní (Utricularia australis), jejíž ponořené listy jsou členěny do čárkovitých úkrojků s četnými lapacími měchýřky. Citrónově žlutý květ vykvétá na dlouhých stopkách nad vodou. Rostlina patří mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost, není však chráněna.

Video: Ostrava – 12 zvláště chráněných území, cenné přírodovědecky i esteticky

Bližší vymezení území přírodních rezervací je k dispozici na Mapovém portálu města.