Úpravou a rozšířením prošlo P+R parkoviště v rámci terminálu Hranečník. Základem bylo navýšení parkovací kapacity, tedy možnosti odstavení vozidla mimo centrální části města, což ve svém důsledku znamená také snížení emisí a zlepšení životního prostředí v centru města. Nabízí nově 174 parkovacích míst.

Náklady na stavbu dosáhly 20,7 milionů korun bez DPH a probíhaly od dubna 2022. Jejím zhotovitelem byla společnost COLAS CZ, a. s., autorem projektové dokumentace pak SHB, akciová společnost.

Přestupní terminál je využíván pro přestup z meziměstských autobusových linek a osobní automobilové dopravy na linky MHD. Jsou na něm nástupiště veřejné dopravy, budova městské policie, čekárna a veřejné WC.

Už původní parkoviště s počtem 82 parkovacích míst bylo plně využíváno, a proto bylo jeho rozšíření logickým krokem k posílení funkce P+R. Parkoviště má nyní dvojnásobnou kapacitu a je napojeno nejen na MHD, ale také na systém městských sdílených kol. Nově nabízí také nabíječky pro elektromobily. Projekt byl zpracován s maximálním ohledem na životní prostředí. Výrazně posiluje podíl nově vysazené zeleně.  Zároveň jsme pilotně v rámci parkoviště navrhli systém nakládání s dešťovými vodami. Parkovací stání jsou z drenážní dlažby s rozšířenými spárami pro vsakování vody.  Dešťové vody jsou po přečištění sváděny do akumulační nádrže a zpětně využívány k zálivce zeleně,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Rozšířené parkoviště sestává z 92 parkovacích stání s kolmým řazením: 80 běžných parkovacích stání, 7 vyhrazených parkovacích stání pro nabíjení elektromobilů, 5 vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené.

Práce skončily v posledních únorových dnech, v průběhu jarních dní letošního roku se ještě bude vysazovat náhradní výsadba. Při vjezdu na parkoviště bude do budoucna umístěn na obou stranách závorový systém, který je součástí centrálního závorového systému na území města Ostravy.