Téměř 22,5 milionů korun z Norských fondů získala Ostrava na projekt, který přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu Ostrava-Jih. Dotační výzva Bergen, ze které Ostrava získala grant, podporuje výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Realizace projektu umožní Ostravě lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel.

 

Co je REPLACE?

Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu je odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. K výměně dojde na ploše o rozloze téměř 22 000 m² a bude se týkat nejen betonových ploch, ale také částí městského mobiliáře, jako jsou např. pískoviště, klepače na koberce, sušáky na prádlo, lavičky nebo zídky. Součástí projektu je také ozelenění dopravního uzlu Terminál Dubina. Na místě odstraněných betonových ploch bude založena nová výsadba. Projektem vznikne na 5 652 m² záhonů trvalek a travin, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk.

 

Proč Ostrava-Jih?

Ostrava-Jih patří k největším a nejlidnatějším městským obvodům Ostravy (103 843 obyvatel), zároveň se jedná o nejvíce zastavěný obvod města s nejhůře dostupnou veřejnou zelení a s největším podílem nepropustných ploch. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je území v letních měsících náchylné k vysokým teplotám, naopak v případě deště betonové plochy zabraňují vsakování vody. Odstraněním nepropustných povrchů a navýšením zelených ploch v území projekt přispěje k většímu zasakování vody, snížení teploty v okolí, snížení prašnosti, podpoře biodiverzity a celkově ke zkvalitnění veřejného prostoru. Realizací projektu vznikne v Ostravě-Jih přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.

 

Kolik to bude stát?

Projekt navazuje na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu města Ostravy. Hlavním realizátorem projektu je Statutární město Ostrava a městský obvod Ostrava-Jih. Do projektu se zapojí také Technické služby Ostrava-Jih, které do projektu vnesou své zkušenosti s údržbou zeleně a ponesou odpovědnost za následnou péči.

Rozpočet projektu REPLACE – Zeleň místo betonu činí téměř 25 milionů korun, dotace z Norských fondů představuje 22,5 milionů korun. Samotná realizace projektu bude zahájena zhruba v únoru 2022 a potrvá až do konce roku 2023.

www.norskefondy.cz
www.sfzp.cz
www.eeagrants.org
www.zdravaova.cz