Projekt REPLACE je dalším z projektů, kterým město Ostrava přispívá k adaptaci městského prostoru na klimatickou změnu. Zmínit lze celou řadu dalších aktivit jako je modernizace a ozeleňování tramvajových tratí, zavádění vozidel s alternativním pohonem (elektro, CNG) pro účely Magistrátu města Ostravy, městské policie a městských obvodů, vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily, pořízení vozů hromadné dopravy na alternativní pohon (plyn, CNG) a bezemisních vodíkových autobusů i vybudování první veřejné vodíkové plnicí stanice. Podporována je cyklodoprava, a to jak v podobě tvorby nových cyklistických stezek, tak také v provozu sdílených kol (bikesharing). V neposlední řadě vzniká množství revitalizovaných parků a jiných zelených ploch budovaných v harmonii s přírodou, včetně květinových záhonů napříč městem.

Co je REPLACE?

Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu je odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. K výměně dojde na ploše o rozloze téměř 22 000 m² a bude se týkat nejen betonových ploch, ale také částí městského mobiliáře, jako jsou např. pískoviště, klepače na koberce, sušáky na prádlo, lavičky nebo zídky. Součástí projektu je také ozelenění dopravního uzlu Terminál Dubina. Na místě odstraněných betonových ploch bude založena nová výsadba. Projektem vznikne na 5 652 m² záhonů trvalek a travin, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk.

Proč Ostrava-Jih?

Ostrava-Jih patří k největším a nejlidnatějším městským obvodům Ostravy (103 843 obyvatel), zároveň se jedná o nejvíce zastavěný obvod města s nejhůře dostupnou veřejnou zelení a s největším podílem nepropustných ploch. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je území v letních měsících náchylné k vysokým teplotám, naopak v případě deště betonové plochy zabraňují vsakování vody. Odstraněním nepropustných povrchů a navýšením zelených ploch v území projekt přispěje k většímu zasakování vody, snížení teploty v okolí, snížení prašnosti, podpoře biodiverzity a celkově ke zkvalitnění veřejného prostoru. Realizací projektu vznikne v Ostravě-Jih přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.

Kolik to bude stát?

Projekt navazuje na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu města Ostravy. Hlavním realizátorem projektu je Statutární město Ostrava a městský obvod Ostrava-Jih. Do projektu se zapojí také Technické služby Ostrava-Jih, které do projektu vnesou své zkušenosti s údržbou zeleně a ponesou odpovědnost za následnou péči.

Rozpočet projektu REPLACE – Zeleň místo betonu činí téměř 25 milionů korun, dotace z Norských fondů představuje 22,5 milionů korun. Samotná realizace projektu bude zahájena zhruba v únoru 2022 a potrvá až do konce roku 2023.

 

 

Ozelenění terminálu Dubina

Projekt cílí na odstranění nefunkčních, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a navýšení zeleně na 330 místech v území patřícímu k nejvíce ohroženým klimatickou změnou. Odstranění se týká nejen betonových ploch, ale také zastaralých konstrukcí dříve užívaných ke klepání koberců, sušáků na prádlo, laviček, pískovišť nebo zídek. Místo nich vzniknou zatravněné ostrůvky, které budou lepší jak po ekologické stránce – vsakování dešťových vod, snížení prašnosti, biologická rozmanitost etc., tak po stránce sociální, tedy vytvoří se veřejný prostor, kde budou lidé moci trávit svůj volný čas.

Hlavním realizátorem projektu REPLACE je Statutární město Ostrava společně s městským obvodem Ostrava-Jih. Ostrava na projekt získala 19 milionů korun z Norských fondů, konkrétně z dotační výzvy Bergen. Celkový rozpočet projektu činí 21 milionů korun. Samotná realizace byla zahájena v květnu 2022 a potrvá až do konce roku 2023.

 

www.norskefondy.cz
www.sfzp.cz
www.eeagrants.org
www.zdravaova.cz