Na území statutárního města Ostravy se nachází řada starých ekologických zátěží s kontaminovanými pozemky. Tato kontaminace v některých případech způsobuje ohrožení podzemních vod a k zamezení šíření kontaminace je potřeba sanačního (ochranného) čerpání. Toto čerpání nyní probíhá na lokalitě laguny Ostramo v Ostravě-Mariánských Horách a v rámci staré ekologické zátěže bývalého podniku DEZA v Ostravě-Vítkovicích.

DEZA, a.s.

Jedná se o bývalý podnik anorganické chemie, jehož výrobní náplní byla destilace dehtů a zpracování produktů tohoto primárního procesu založený v roce 1892. Destilace dehtů v podniku probíhala až do roku 1967, kdy začal postupný útlum výroby až do jejího úplného zastavení na počátku 90. let 20. století. Dnes je areál využíván k drobnému podnikání. Průzkum lokality je neúplný, nicméně však byla potvrzena masivní kontaminace zemin a podzemních vod a migrace znečištění do údolní nivy, kde se nachází vodní zdroj Nová Ves. V rámci ochrany vodního zdroje Nová Ves je v současné době provozováno čerpání na hydraulické bariéře. Dále byla zahájena výstavba záchytného drénu Hůrka a je připravována realizace záchytného drénu Hulváky. Nápravná opatření pro vlastní lokalitu prozatím nebyla specifikována.

DIAMO, s.p. OZ laguny OSTRAMO

Laguny Ostramo se nachází v průmyslové zóně v pravobřežní části údolní nivy řeky Odry. Jedná se o skládky olejových tekutých, kašovitých i tuhých odpadů z provozu blízké bývalé rafinérie minerálních olejů, které zde byly ukládány již od 1. světové války. Odpady byly ukládány volně na povrch terénu. Teprve v průběhu 70. let minulého století bylo započato s výstavbou podzemní těsnící stěny po obvodu skládky, její dokončení však bylo provedeno až koncem 80. let. K zamezení rizika migrace znečištění do údolní nivy Odry a ohrožení vodního zdroje Nová Ves je realizováno ochranné čerpání z 14 čerpacích jímek, odčerpávání volné fáze RU s jejím výskytem, separace fází a dekontaminace podzemních vod, technologický monitoring a monitoring efektivity sanačního zásahu, sanační a režimní monitoring se zaměřením na monitoring hladiny v okolí horizontálního ochranného drénu i zasakovacích vrtů, zabezpečení odsávání vzduchu ze všech čerpaných jímek a monitoring pracovního ovzduší.

Ochranné čerpání na lokalitě laguny Ostramo řeší také riziko migrace znečištění z bývalé rafinérie minerálních olejů OSTRAMO, VLČEK a spol., s.r.o., která se nachází v průmyslové zóně v pravobřežní části údolní nivy řeky Odry, při jejím vnějším okraji. V současnosti se zde nachází chátrající objekty bez využití. Na lokalitě byla zjištěna masivní kontaminace zemin a podzemních vod ropnými látkami, lokálně též chlorované uhlovodíky a aromáty. Na lokalitě se také vyskytuje množství minerální izolace a není vyloučeno, že se jedná o karcinogenní azbest. Rizikem je zde migrace znečištění dále do údolní nivy Odry. Ve vzdálenosti cca 2 km JZ od areálu OSTRAMO se nachází jímací území Nová Ves. Pokud není lokalita využívána, není případný výskyt asbestu aktuálním rizikem. Riziko migrace znečištění do údolní nivy je řešeno záchytným drénem vybudovaným v rámci sanace lokality Laguny Ostramo.

Obdobně je řešeno riziko migrace znečištění také z lokality areálu Zachemo, která se nachází v průmyslové zóně v pravobřežní části údolní nivy řeky Odry. V roce 1929 se zde nacházela Rafinérie lihu a Továrna a rafinérie terpentinu, následně distribuční velkosklad chemikálií. V současnosti je lokalita využívána jako šrotiště. V těsné blízkosti se nacházejí bývalé rafinérie olejů OSTRAMO a laguny Ostramo. Rizikem na této lokalitě je znečištění chlorovanými uhlovodíky. Riziko migrace znečištění do údolní nivy je řešeno záchytným drénem vybudovaným v rámci sanace lokality Laguny Ostramo.