Město Ostrava připravilo kompletní revitalizaci Smetanova sadu v Mariánských Horách. Park bude vybaven novým mobiliářem i osvětlením. Vysazeny v něm budou stovky trvalek, travin a cibulovin včetně tulipánů, narcisů, krokusů a kosatců. Vybaven bude odkazy na dílo světoznámého skladatele Bedřicha Smetany. Úpravy parku začaly dnes sanací dřevin, jeho proměna bude dokončena v červenci.

„Park je uprostřed hustě osídleného území, proto jsme záměr jeho revitalizace od začátku komunikovali s veřejností, obyvateli přilehlých bytových domů a také se zástupci střední školy.  Jsem ráda, že se zapojili, mohli jsme tak zapracovat jejich připomínky a přizpůsobit projekt jejich potřebám.  Například část parku nejblíže k panelové zástavbě bude sloužit k odpočinku pro rodiče s dětmi a seniory, zadlážděná zóna u vstupu do budovy střední školy bude poskytovat dostatek prostoru pro setkávání studentů a jejich krátkodobou relaxaci,“ informovala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Součástí návrhu, který zpracovala architektka Iveta Seitzová z Ateliéru Genius loci, je vybudování nových pěších tras, výměna veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře zejména o lavičky a zídky k posezení, stojany na kola a pískoviště pro děti. V prostoru budou umístěna také umělecká díla.

Samotný park je tvořen dvěma alejemi vzrostlých stromů, které v maximální možné míře zachováváme. Dojde k výsadbě nových stromů, trvalkových záhonů i keřů. Na vybraných místech v zeleni bude mírnou modelací terénu dosaženo přívětivého prostředí, které nabídne vhodná a atraktivní místa k posezení a procházce. Chodník s asfaltovým povrchem, který vede alejí a chodník, který protíná park diagonálně, budou odstraněny a nahrazeny jednou páteřní trasou. Ta je navržena tak, aby kopírovala přirozený pohyb pěších a přitom se vyhnula stávajícímu kořenovému systému dřevin,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Nové stromy doplní především stávající alej. Podél východní strany parku, kde se nachází oplocení zahrad rodinných domů, bude vysazen živý plot s tisem červeným. Nové chodníčky v centrální části budou z přírodních materiálů, například ze žulových kostek nebo z přírodního kamene. Část zpevněných pochozích ploch bude z probarveného asfaltu. Nové lavičky v parku budou nejen kamenné, ale také z tropického dřeva. Pískoviště s posezením doplní okrajová výsadba trvalek. V zadlážděné zóně před vstupem do střední školy budou umístěny kamenné sedací zídky. Zídky budou sloužit také jako opěra pro modelaci okolních travnatých ploch.

„V parku se nově objeví několik odkazů na Bedřicha Smetanu. Ve zpevněné ploše centrální části budou do kamenných desek vytesány názvy symfonických básní z cyklu Má vlast. V opěradlech laviček z tropického dřeva budou vypáleny takty z Braniborů, Čertovy stěny, Dalibora, Dvou vdov, Holubičky, Libuše, Prodané nevěsty i Tajemství. Chybět bude jen nedokončená Viola. Odkazu Bedřicha Smetany bude věnována také nově instalovaná informační tabule,“ doplnila architektka, autorka návrhu, Iveta Seitzová.

Úpravy přijdou celkem na 8 702 660 korun. Sanaci dřevin a sadové úpravy a následnou péči o rostliny bude provádět firma Ostravské lesy a zeleň. O nové chodníky a zpevněné trasy, rekonstrukci veřejného osvětlení a instalaci mobiliáře se postará vítěz veřejné zakázky, společnost MVEX stavby. Celkem bude vysazeno sedm javorů, jedna třešeň ptačí plnokvětá a čtyři jeřáby oskeruše. Doplní je osm listnatých keřů dřínu obecného. Nově bude založeno 2 786 m² parkového trávníku, 356 m² trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami a 611 m² záhonů podrostových trvalek. Vybrané dřeviny s nízkou sadovnickou hodnotou, se špatnou fyziologickou vitalitou či přestárlé kusy se při sanaci vykácejí.