V roce 2017 uspořádala Ostrava 6. Ministerskou konferenci Světové zdravotnické organizace s názvem Životní prostředí a zdraví. Konference se zúčastnilo na 500 delegátů a pozorovatelů z 53 členských států Světové zdravotnické organizace a 15 organizací neziskového sektoru. Hlavními body jednání byly oblasti kvality ovzduší, změny klimatu, odpadů, vody, či života ve městech a jednáním prolínala dokumentace vazby mezi kvalitou životního prostředí a zdravím obyvatel a rolí měst a regionů v udržitelném rozvoji, především naplňování mezinárodních závazků Zdraví 2020 a Agendy 2030. Česká republika, kromě hostitelské Ostravy a Moravskoslezského kraje, reprezentovala Národní síť Zdravých měst ČR. Účastníci zhodnotili pokrok dosažený v oblasti životního prostředí a zdraví v evropském regionu Světové zdravotnické organizace a podpisem „Ostravské deklarace“ se zavázali ke společnému postupu při jejich ochraně.

[art_yt id=“q5B5fJRTooM“ wvideo=“640″ hvideo=“360″ position=“center“ urlvideo=“https://youtu.be/q5B5fJRTooM“ namevideo=““ desc=““ durationmin=““ durationsec=““ upld=““ tmburl=“https://i.ytimg.com/vi/Ogk1RAO-Z6w/maxresdefault.jpg“ thumbnailwidth=“1280″ thumbnailheight=“720″]

Více informací o 6. Ministerské konferenci Světové zdravotnické organizace zde:

http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2017/06/sixth-ministerial-conference-on-environment-and-health

Týden zdraví

U příležitosti konání 6. Ministerské konference Světové organizace zorganizovalo statutární město Ostrava pro své občany a návštěvníky města doprovodný program na téma Zdraví a životní prostředí. V rámci Týdne zdraví se konaly besedy, komentované vycházky, dny otevřených dveří, diagnostika zdravotního stavu nebo sportovně osvětové aktivity v přírodě.

Více informací o Týdnu zdraví zde: https://tydenzdravi.ostrava.cz/