Stezkou pro cyklisty a pěší by se v budoucnu měla propojit rekreační zóna podél řeky Ostravice s národní kulturní památkou Dolní oblast Vítkovice (DOV). Studii, která napojí jedinečné vzdělávací, společenské a kulturní centrum v industriální oblasti na síť cyklostezek vedoucích kolem břehu řeky, připravuje architekt Josef Pleskot.

Propojením DOV s centrem města se zabýval také Landscape festival věnující se veřejnému prostoru, který v těchto dnech končí. Město Ostrava se spolu s organizátory festivalu zaměřili na bariéry a problematicky přístupná místa v Ostravě. Budoucí trasa s velkým potenciálem, která obě lokality spojí, je zatím neprostupná a na své vybudování teprve čeká.

„Propojení obou míst, která v posledním desetiletí nabyla značně na významu, považujeme za velmi důležitý přínos pro další rozvoj města. Do těchto oblastí v uplynulých letech investovaly různé subjekty nejen mnoho finančních prostředků, ale také energie a invence a díky tomu obě získaly velmi silný a nezaměnitelný charakter. Město Ostrava systematicky budovalo a dále buduje rekreační zónu podél řeky Ostravice a spolek DOV vytvořil z chátrajícího průmyslového komplexu unikátní centrum s nadregionálním významem. Propojením centra s DOV pro cyklisty a pěší se zabýváme dlouhodobě. První myšlenka přemostění právě v místě popílkovodu vznikla na jaře 2016 a nyní se vize konečně naplňuje. Architekt Josef Pleskot, který projektoval v Dolní oblasti Vítkovice všechny nově realizované stavby, je dokonale seznámen s poměry v lokalitě a jeho návrh bude navazovat na místní architekturu,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Architekt Josef Pleskot se podílí na projektu Dolní oblasti Vítkovice už od roku 2009 a spolupracuje s mnoha partnery, které vize unikátního areálu postupně oslovila a nějakým způsobem do její realizace vstoupili. Navrhoval tak nejen hlavní stavby jako multifunkční halu Gong, nový Svět techniky nebo interaktivní technické muzeum z bývalé energocentrály známé jako U6, ale také například současnou podobu památkově chráněného objektu, který koupil ostravský písničkář Jaromír Nohavica pro svou Heligonku. Je také autorem návrhu muzea Ministerstva zemědělství, umístěného v areálu.

„Za těch uplynulých deset let se podařilo mnoho rozhodujícího vykonat. Dolní oblast se otevřela veřejnosti jako regulérní město, jako veřejný prostor, který byl obsazen klíčovými společenskými, vzdělávacími i užitkovými stavbami. Jakoukoliv možnou příležitost utužující tento stav se snažím i nadále reflektovat a snažím se nastavený kurz stále připomínat a držet jej, neboť je zjevné, že je správný. Co se zatím stále nepodařilo, je dobré propojení s Ostravou, přitom v DOV je k tomu vše nachystáno. Proto velmi vítám, že jsme s městem nastartovali spolupráci, jejímž cílem je překonání bariér území a napojení DOV na síť cyklostezek města,“ řekl architekt Josef Pleskot.

Součástí připravované studie bude zejména řešení překonání řeky a kolejiště vlečky společnosti Vítkovice Doprava. V úvahu přichází využití stávajícího visutého lanového ocelového popílkovodu, jenž vede přes řeku Ostravici do DOV, nebo varianta vybudování nové mostní lávky pro pěší i cyklisty. Stezka tak pohodlně přivede cyklisty až do samého centra Dolní oblasti Vítkovic v blízkosti Světa vědy a techniky.

Studie by měla být hotová na přelomu ledna a února příštího roku, na ni naváže příprava projektové dokumentace. Celkové náklady na pořízení projektové dokumentace, pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti činí podle smlouvy 1,96 milionu korun. Cena vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby, které by se měly pohybovat v rozmezí čtyřiceti až padesáti milionů korun a je stanovena v souladu s honorářovým řádem České komory architektů. Se zahájením výstavby se počítá v roce 2021.