Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023

Na potřebu adaptace města na změny klimatu zareagoval také Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023, zpracovaný v roce 2016. Nezbytnost adaptace na změnu klimatu je součástí strategického cíle č. 7, který zakládá požadavek reagovat na očekávanou klimatickou změnu a zpracovat odpovídající adaptační strategii.

Základní opatření v oblasti adaptace na klimatickou změnu jsou stanoveny Strategickým plánem města Ostravy na léta 2017-2023 a především podrobně rozpracovanými aktivitami v návrhové části Adaptační strategie na změnu klimatu. Základní opatření pro nejbližší léta jsou tyto:

Strategický cíl Opatření
1) DOSTATEK VODY – dostatek kvalitní vody, ochrana před suchem, zlepšování nakládání s vodou 1.1 Využití a retence dešťových vod ve městě
1.2 Podpora využití a retence dešťové vody v krajině
1.3 Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody
1.4 Postupné zlepšování čištění odpadních vod
2. PŘÍJEMNÉ MĚSTO – zlepšování stavu veřejné zeleně a veřejného prostoru v intravilánu 2.1 Zakládání nových ploch kvalitní veřejné zeleně a její vhodná údržba
2.2 Začlenění vodních prvků do systému zeleně ve městě
3) ZDRAVÁ KRAJINA – zlepšování stavu krajiny 3.1 Zvyšování ekologické stability a prostupnosti krajiny
3.2 Zlepšení protipovodňové a protierozní ochrany v krajině před účinky přívalových srážek – přírodě blízká opatření
3.3 Zajištění protipovodňové ochrany na vodních tocích
3.4 Podpora přirozených funkcí lesa a adaptační opatření v lesních porostech
4) OCHRANA KLIMATU – snižování produkce skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podpora adaptací budov na změny klimatu 4.1 Snižování spotřeby energie a vhodné využívání obnovitelných zdrojů energie
4.2 Podpora realizace adaptačních opatření na budovách
4.3 Podpora ekologicky šetrnějších forem dopravy a zavádění klimatizace v prostředcích MHD
5) LIDÉ – ochrana zdraví, vzdělávání, prevence, péče o citlivé skupiny obyvatel 5.1 Zlepšování podmínek zejména pro citlivé skupiny obyvatel
5.2 Rozvoj varovných a informačních systémů a Integrovaného záchranného systému
5.3 Osvěta v oblasti změny klimatu

Nový závazek snížení emisí CO2

Město Ostrava, v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 – 2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, plánuje přijetí nového závazku snižování emisí CO2 ve výši 40% do roku 2030. Tímto krokem by se Ostrava připojila k řadě významných měst, která v rámci svého udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů, včetně ochrany klimatu. V této souvislosti byl aktuálně dokončen nový Akční plán SECAP pro období do roku 2030, který bude zohledňovat nejen přijaté nebo plánované závazky, ale také výstupy připravované Strategie adaptace města na změnu klimatu.