2. února 1971 byla v íránském městě Ramsar uzavřena Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam, především jako biotopy vodního ptactva, zkráceně Ramsarská úmluva. Druhý únorový den je také Světovým dnem mokřadů, který se každoročně zaměřuje na jiné téma týkající se aktuálních problémů životního prostředí spojených s mokřady.

Městské mokřady dělají města příjemnější k životu

Letošní téma Světového dne mokřadů se věnuje mokřadům ve městech a v jejich blízkosti. Cílem je zvýšení povědomí obyvatel o jejich významu pro města, ve kterých žijí již dnes 4 miliardy světové populace. Mezi hlavní význam mokřadů nepatří jen to, že slouží jako biotopy vodního ptactva. Pro obyvatele měst mají daleko větší přínos. Zmírňují dopady silných srážek a přecházejí povodním, fungují totiž jako obrovská houba. Jsou také podzemními vodními nádržemi, které filtrují vodu, která proniká do vodonosných vrstev. Jsou také přirozenými vodními filtry a jsou schopny pohlcovat některé škodliviny z lidské činnosti. V horkých obdobích roku ochlazují a zvlhčují vzduch a zlepšují tak městské ovzduší. Slouží pro obyvatele také jako místa k odpočinku. A v neposlední řadě také poskytují obživu. Samozřejmě jsou rovněž biotopem, na kterém závisí mnoho druhů zvířat i rostlin.

Poodří

Na území Ostravy se nachází jeden ze 14 mokřadů vyhlášených v České republice. Poodří bylo na seznam těchto území zařazeno před čtvrt stoletím v roce 1993. Ochrana tohoto území je zaměřena na zachování a obnovu přirozeného hydrologického režimu řeky Odry, zabezpečení trvalé existence všech vodních ploch v území, zatravnění rozoraných niv a rozšíření lesních porostů. Hlavními negativními faktory ohrožujícími přírodní poměry v Poodří jsou jednak zemědělská politika státu, kdy může dojít k opuštění zemědělských pozemků a zanedbávání luk, ale především úvahy o výstavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe, který by způsobil zánik přirozeného záplavového režimu a dynamického režimu podzemních vod.

Přírodovědné vycházky

U příležitosti Světového dne mokřadů se mohou zájemci zúčastnit dvou akcí – vycházek do přírody s průvodcem. První se koná 3. února 2018 „Od Kozmických luk až do garage“ – trasa vede kolem Hlučínského jezera, kolem řeky Opavy a Evropsky významné lokality Jilešovice – Děhylov a rybníku Štěpán. Druhá vycházka „Zamrzlými mokřady Poodří“ se koná o den později 4. února a vede z Jistebníku, podél řeky Odry, přes Národní přírodní rezervaci do Polanky nad Odrou. Vycházky organizuje spolek ZO ČSOP ALCES. Další informace o těchto akcích najdete zde: https://zdravaova.cz/oblast/kalendar-akci/

O mokřadech

Definice mokřadů v České republice:

„rašeliniště a slatiniště, rybníky, soustavy rybníků, lužní lesy, nivy řek, mrtvá ramena, tůně, zaplavované nebo mokré louky, rákosiny, ostřicové louky, prameny, prameniště, toky a jejich úseky, jiné vodní a bažinné biotopy, údolní nádrže, zatopené lomy, štěrkovny, pískovny, horská jezera, slaniska“.

Přistoupení Česká a Slovenská Federativní republika přistoupila k této celosvětové úmluvě, chránících tyto významné biotopy, symbolicky 2. února 1990 a o tři roky později byl ustaven Český ramsarský výbor.

Seznam mokřadů mezinárodního významu v ČR

 • RS 1 Šumavská rašeliniště (Šumava peatlands)
 • RS 2 Třeboňské rybníky (Třeboň fishponds)
 • RS 3 Novozámecký a Břehyňský rybník (Novozámecký and Břehyňský fishponds)
 • RS 4 Lednické rybníky (Lednice fishponds)
 • RS 5 Litovelské Pomoraví
 • RS 6 Poodří
 • RS 7 Krkonošská rašeliniště (Krkonoše Mountains mires)
 • RS 8 Třeboňská rašeliniště (Třeboň peatlands)
 • RS 9 Mokřady dolního Podyjí (Floodplain of lower Dyje River)
 • RS 10 Mokřady Liběchovky a Pšovky (Liběchovka and Pšovka Brook)
 • RS 11 Podzemní Punkva (Punkva subterranean stream)
 • RS12 Krušnohorská rašeliniště (Krušnohorská Mountains mires)
 • RS 13 Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa (Springs and Mires of the Slavkovský les)
 • RS 14 Horní Jizera (Jizera Headwaters)

 

Zdroj informací:

www.ramsar.org
http://mokrady.ochranaprirody.cz/ramsar/RS06-poodri
https://www.mzp.cz/cz/ramsarska_umluva_o_mokradech