Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku statutárního města Ostravy č. 5/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Plné znění vyhlášky:

http://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/5-2008

Občané mají k dispozici mapu separovaného odpadu s rozmístěním nádob na jednotlivé složky odpadu:

http://gisova.ostrava.cz/separovany-odpad.php

Více o nakládání s odpadem v Ostravě najdete v rubrice Odpady.