Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., ukládá fyzickým osobám povinnost třídit odpady, pokud obec zavede systém separovaného (tříděného) sběru odpadů.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášku statutárního města Ostravy č. 12/2021, stanovení obecního systému odpadového hospodářství, která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Ostrava, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Plné znění vyhlášky:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy/vyhlasky-statutarniho-mesta-ostravy/12-2021

 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích, které jsou zveřejněny v Mapě separovaného odpadu, která se nachází na webových stránkách mapového portálu města v sekci separovaného odpadu (dále jen „Mapě separovaného sběru“) https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa/

Více o nakládání s odpadem v Ostravě najdete v rubrice Odpady.