Obyvatele Ostravy mohou od dnešního dne do konce března vyplnit elektronický dotazník spokojenosti a vyjádřit se, jak život ve městě vnímají, s čím jsou spokojeni, ale také formulovat, co jim ve městě chybí nebo co by chtěli změnit. Lidé tak mají výjimečnou možnost podílet se na tom, jak bude město v budoucnu vypadat. Ostrava zahajuje přípravu nového plánu rozvoje města pro období 2024–2030.

Lidé nezřídkakdy komentují, že to či ono je špatně, a měli jsme to jako vedení města řešit jinak. Naši úlohu si nyní mohou vyzkoušet a sami přinést nápad, jak by se město mělo rozvíjet a za pár měsíců či let vypadat. Tvář města se mění a na jeho vývoj chceme kontinuálně navázat nastavením nových cílů s výhledem do roku 2030. Připravována je celá řada strategických projektů, jejichž výčet by byl vskutku dlouhý. Zmínit mohu rekonstrukci a modernizaci Městské nemocnice Ostrava, rekonstrukci a estetizaci Hlavního nádraží a jeho okolí, rozvojové území Pod Žofinkou, které propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem, stejně jako nové vysokoškolské obory, třeba stomatologii, rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a výstavbu koncertního sálu i mnohé další,“ konstatoval Tomáš Macura, primátor města.

Dotazníky spokojenosti zájemci naleznou na webu fajnova.cz a v odkazu https://cutt.ly/dotaznik_fajnova. Pro město je přínosný též názor cizinců, žijících na jeho území, dotazník lze proto vyplnit i v angličtině. Dotazník je jen prvním krůčkem, na cestě celé řady dalších kroků. Po dotaznících budou v dubnu následovat on-line pocitové mapy. Od jara až do podzimu bude město sbírat podněty obyvatel na různých akcích v Ostravě, připraveny jsou i diskuse s představiteli města a odborníky. Plán pak bude hotov na jaře roku 2024. Zpracovatelem nového strategického plánu rozvoje je společnost BeePartner.

Předchozí strategický plán na období let 2017–2023 vznikal v roce 2016 a do jeho tvorby se před sedmi lety zapojilo 20 tisíc Ostravanů. Předešlý plán nastavil vizi města do roku 2030 a určil priority a strategické cíle, na jejichž plnění a směřování k nim se má město zaměřit. Součástí strategického plánu jsou ukazatele úspěchu plánu, jež jsou průběžně sledovány a vyhodnocovány. U většiny indikátorů lze přitom sledovat pozitivní trend, který směřuje k naplnění cílů strategického plánu a ilustrují tak pozitivní vývoj kvality života v Ostravě za předchozích 6 let platnosti strategického plánu. Jedná se například o kvalitu ovzduší, počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, počet cizinců ve městě, realizace architektonických soutěží a další.

„Jak ukazují dlouhodobé i krátkodobější trendy, Ostravě a jejím obyvatelům se vede dobře, město jde správným směrem a žije se zde lépe než před sedmi nebo deseti lety. Potěšující jsou zejména narůstající počty vysokoškolsky vzdělaných lidí a vysokoškoláků. Roste míra hrubého domácího produktu, na úrovni kraje za rok 2021 je nárůst dokonce nejvyšší v Česku. Zvyšují se také mzdy, ale průměrem stále o přibližně 3000 korun zaostáváme za zbytkem republiky. Výzvou je stále také úbytek obyvatel,“ zhodnotil vývoj Ostravy v posledních letech primátor Ostravy Tomáš Macura.

Od roku 2017 bylo úspěšně skončeno již víc než 40 projektů, díky nimž se zvyšuje kvalita života a město se rozvíjí. Uvést lze například jen pár dní otevřený nový kampus Ostravské univerzity, revitalizaci památkově chráněných městských jatek, rekonstrukci Domu kultury Poklad, zřízení Městského ateliéru prostorového plánování a architektury aj. Detailní informace o jednotlivých projektech ve městě, stejně jako informace o možnostech zapojení obyvatel či tvorbě plánu naleznou zájemci na webu fajnova.cz. Desítky dalších projektů jsou totiž v přípravě či realizaci, aktuální informace o rozvoji města tak komplexně nabízí právě zmíněný web.