Blíží se zima, období, kdy jsou rozptylové podmínky zhoršené častěji. V tuto chvíli se pozornost v Ostravě upíná především k velkým zdrojům znečištění. Nemělo by se ale zapomínat ani na automobilovou dopravu, která také významným zdrojem emisí látek znečišťujících ovzduší. Jedná se především o suspendované částice, oxidy dusíku a polycyklické aromatické uhlovodíky. Pro člověka, zejména pokud patří do tzv. citlivé skupiny obyvatel, znamenají tyto látky zdravotní rizika spojená s respiračními nebo kardiovaskulárními obtížemi. Neměli bychom opomenout rovněž upozornění na skutečnost, že se často jedná o látky s mutagenními a karcinogenními účinky.

Suspendované částice Oxidy dusíku Polycyklické aromatické uhlovodíky

Atmosférický aerosol je všudypřítomnou složkou atmosféry Země a významně se podílí na důležitých atmosférických dějích, jako např. vznik srážek nebo teplotní bilance Země. Z hlediska zdravotního působení na člověka byly definovány velikostní skupiny označované jako PMx (Particulate Matter), které obsahují částice o velikosti menší než x μm. Běžně se rozlišují PM10, PM2,5 a PM1,0.

Mezi hlavní zdroje suspendovaných částic v ovzduší je lidská činnost, především spalovací procesy v průmyslu, dopravě a domácnostech. Ke vzniku aerosolu může docházet také chemickou reakcí, například oxidu siřičitého a amoniaku.

Dlouhodobé vystavení účinkům suspendovaných částic PM10 se projevuje na funkci kardiovaskulárního a plicního systému člověka. Je jednou z příčin nižší délky dožití a zvýšení kojenecké úmrtnosti. V důsledku adsorpce organických látek s mutagenními a karcinogenními účinky muže být expozice PM10 příčinou rakoviny plic.

Oxidy dusíku zahrnují širokou škálu sloučenin. Mezi nejčastější patří: oxid dusnatý (NO, bezbarvý plyn bez zápachu) a oxid dusičitý (NO2, červenohnědý plyn štiplavého zápachu).

Emise oxidů dusíku jsou velmi závažným problémem při spalování i ušlechtilých paliv (plyn, nafta) a biomasy. Emise oxidů dusíku mají navíc rostoucí charakter. Primárním zdrojem (vytvářejícím až 55 % antropogenních NOx) jsou i přes využívání katalyzátorů a filtrů pevných částic motorová vozidla.

Oxidy dusíku se váží na krevní barvivo a zhoršují tak přenos kyslíku z plic do tkání a ukazuje se, že hrají určitou roli i při vzniku nádorových onemocnění. Vdechování vyšších koncentrací oxidů dusíku dráždí dýchací cesty.

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), jejichž typickým zástupcem je benzo(a)pyren. Mohou způsobovat rakovinu, poruchy reprodukce a mutace u zvířat.  Nejproblematičtější vlastností PAU je jejich  schopnost odolávat přirozeným rozkladným procesům, zejména pokud jsou emitovány při spalovacích procesech, jsou schopné transportu atmosférou na velké vzdálenosti (ve formě naadsorbované na zrna sazí a prachových částic).

Celá řada látek ze skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků představuje závažné zdravotní riziko pro člověka. Jejich nebezpečí spočívá především v karcinogenitě a ohrožení zdravého vývoje plodu.

Chybí vašemu autu filtr pevných částic? Na silnici s ním nesmíte!

Při vyhlášení smogové situace by proto všichni, kteří žijí a podnikají v lokalitě, měli svým jednáním minimalizovat množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. Předem tedy děkujeme všem, kteří v tomto období dají přednost městské hromadné dopravě a omezí jízdu osobním automobilem. Je na místě připomenout, že na komunikace nepatří vozidla s demontovaným filtrem pevných částic, bez ohledu na vyhlášení smogové situace. Nejsou způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jejich majiteli hrozí zákonný postih nejen v České republice, ale i v zahraničí.