Jak uvedla internetová televize Stream, probíhal v České republice nezávislý test tzv. kohoutkové vody, který byl prováděn společností AQUATEST, a.s. Podle uvedených výsledků splňuje voda z vodovodního řadu na Ostravsku zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak limity pro tzv. kojeneckou vodu.

Akreditované odběry k nezávislé testům vody z kohoutku byly provedeny na patnácti veřejně přístupných místech, z toho ve dvanácti krajských městech, dvou místech hlavního města Praha a jednom místě v Mladé Boleslavi. Rozbory byly provedeny v oblasti mikrobiologie, těžkých kovů, těkavých látek a pesticidních látek. Také byl proveden radiologický rozbor a přímo na místě byl měřen i volný chlór.

Podle uvedených údajů tak voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak limity pro tzv. kojeneckou vodu.

Pro zvýšení kvality kohoutkové vody test doporučil před natočením vody z kohoutku odpustit dostatečné množství vody. Případné mléčné zakalení čerstvě natočené vody není dáno chlórem, ale vzduchem, který brzy vyprchá. Současně se nedoporučuje pít teplou vodu z kohoutku, která je považována za teplou užitkovou vodu a může např. obsahovat antikoroziva.

Společnost OVAK a.s. která zásobuje Ostravsko pitnou vodou provede ročně více než 2 700 rozborů pitné vody vlastní akreditovanou laboratoří, které výsledky tohoto testu plně potvrzují.


Zdroj informací: Tisková zpráva OVAK, a.s.