I přes dlouhodobé vysoké letní teploty nemusí mít Ostravané obavy o kvalitu vody, která má trvale vysokou úroveň splňující veškeré zákonné normy. Pitná voda je prostřednictvím akreditovaných Hydroanalytických laboratoří společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) kontrolována na všech čerpacích stanicích a úpravně, na důležitých strategických místech jako jsou vodojemy a místech, kde OVAK vodu přebírá s četností minimálně jedenkrát až dvakrát měsíčně. Voda je také sledována přímo u spotřebitele, a to na místech pravidelných i náhodně vybraných, v počtu vzorků téměř 3 000 ročně.  Součástí péče o kvalitu vody je údržba vodovodní sítě, včetně čištění vodojemů. Tyto činnosti jsou zakončeny chemickou či mikrobiologickou analýzou a jen od začátku tohoto roku bylo odebráno přes 150 kontrolních vzorků.

Z celkové spotřeby dodávané pitné vody do Ostravy je 60-65 % dodávek vod povrchových z přehradních nádrží Kružberk a Šance. Vlastní výroba z podzemních zdrojů, nacházejících se v oblasti města Ostravy, pokrývá 35–40 %. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. metrů krychlových vody.

Kvalita vody se pečlivě sleduje

Akreditované Hydroanalytické laboratoře OVAK, které kontrolují vzorky vody, zaměstnávají špičkové odborníky s více než 20ti letou praxí. Tito odborníci zpracovávají denně vzorky z vodovodní i kanalizační sítě, z různých částí technologie úpravy pitné vody a technologie čištění vod odpadních. Vzorky z vodovodní sítě jsou odebírány každý týden podle plánu vzorkování, který sestavuje technolog vodovodní sítě.

„Ročně se v laboratořích zpracuje přes 2 900 vzorků odebraných na vodovodní síti, což představuje přibližně 90 000 stanovení (chemických a mikrobiologických ukazatelů) za rok,“ sdělil Ing., Vojtěch Janoušek, generální ředitel společnosti OVAK.

Na kvalitu pitné vody ve vodovodní síti dohlíží Krajská hygienická stanice (KHS). Laboratoře mají povinnost pravidelně na KHS zasílat výsledky zkoušek vybraných odběrových míst. Výsledky všech vzorků odebraných na vodovodní síti z celého území Ostravy, musí splňovat limity pro pitnou vodu, stanovené vyhláškou 252/2004 Sb.

Úpravna vody Nová Ves používá nejnovější technologie

Velmi důležitým prvkem v kvalitě vody pro Ostravu je Úpravna vody v Ostravě-Nové Vsi, která je největší a nejvýznamnější vodárnou na území města Ostravy s historií od roku 1885. Obsahuje moderní vodárenské zařízení, které projde rekonstrukcí s realizací v roce 2023.

„V rámci rekonstrukce bude instalována dosud v Ostravě nepoužitá technologie úpravy surové vody, tzv. GAU technologie. K filtraci vody bude docházet přes granulované aktivní uhlí a takto upravená voda bude mít lepší vlastnosti. Celkové investiční náklady na rekonstrukci úpravny jsou odhadovány na cca 500 miliónů korun,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Poslední nezávislé testy kohoutkové vody v České republice znovu potvrdily, že voda na Ostravsku splňuje veškeré zákonné limity pro pitnou vodu a v případě dusičnanů a dusitanů pak i limity pro tzv. kojeneckou vodu. Voda v Ostravě se řadí mezi nejkvalitnější nejen v Česku, ale také ve světě.