Centrum ENET

Centrum ENET se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti transformace vstupních surovin, zejména z odpadů a alternativních paliv, na využitelné formy energie a jejich následné efektivní využívání.

Cílem Centra ENET je výzkum a vývoj obnovitelných energetických zdrojů bez škodlivých vlivů na životní prostředí, zahrnující nové technologie dopravy a zpracování energetických surovin, jejich efektivní energetickou transformaci a moderní řešení tzv. mikrogridů elektrické i tepelné energie s využitím akumulace.

Klastr ENVITRACK

Hlavní aktivity klastru ENVICRACK, založeného v roce 2006, jsou zaměřeny na využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie. Aktivity jsou zaměřeny na podporu jeho členů při zavádění a komerčním zhodnocování výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Strategií klastru je zaměření na výzkumné a vývojové projekty v oblasti zpracování odpadů a využívání alternativních zdrojů energie.

Výzkumná pracoviště VŠB – TU Ostrava

Katedra energetiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava disponuje dvěma odbornými pracovišti, a to DEZ – Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení a ES – Odborná skupina energetických strojů. Nedílnou součástí aktivit katedry je podíl na činnosti Regionálního výzkumného centra ENET (enet.vsb.cz), Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie – ENET CZ.1.05/2.1.00/03.0069 MŠMT prof. Ing. Tomáš Čermák, CSc.

DEZ – Pracoviště pro diagnostiku a provoz tepelně energetických zařízení

Pracoviště vyvíjí svou činnost od roku 1996, kdy byla ustavena vedoucím katedry energetiky pracovní skupina se zaměřením na „velkou“ energetiku. Základním požadavkem energetického průmyslu jsou spalovací zkoušky s různými typy paliv, alternativních paliv a biopaliv, ve směsi s uhlím i čistých biopaliv, garanční zkoušky velkých energetických zařízení a různá diagnostická měření spalovacích zařízení. Výsledky měření slouží pro rozhodnutí o záměně paliva, případně slouží projektantům energetických zařízení jako podklad pro rekonstrukci. Jako jediné pracoviště v ČR je vybaveno speciální diagnostickou technikou pro měření teplot, tlaků a koncentrací plynné fáze v ohništích velkých kotlů, spalinových traktů a v hořákové oblasti. Od roku 2000 je pracoviště akreditováno pro emisní měření. Od roku 2010 je pracoviště akreditováno jako zkušební laboratoř 1588. Pracoviště provádí měření a optimalizaci mlýnů a mlýnských okruhů zejména na černé uhlí, měření hmotových toků a koncentrací prášku v práškovodech.

ES – Odborná skupina energetických strojů

Odborná skupina energetických strojů (ES) se ve své hlavní náplni zaměřuje na činnosti vedoucí k racionalizaci a zvyšování efektivnosti provozu energetických výroben a energetických strojů, ke snížení spotřeb energií a energetických ztrát např. u budov ap. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení jsme schopni provádět krátkodobé i dlouhodobé monitorování energetických toků, teplot, tlaků atd. a na základě takto získaných informací o dynamickém chování sledovaného systému pak po analýze doporučit optimální řešení. Mezi další činnosti patří provádění garančních zkoušek, posudková činnost aj.