Zásobování pitnou vodouVodovodní síť pro veřejnou potřebu v Ostravě provozuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. (OVAK). Síť zahrnuje 1 042 kilometrů potrubí vodovodních řadů, 30 517 vodovodních přípojek v celkové délce 334 kilometrů, 30 789 vodoměrů zabudovaných v síti, 47 čerpacích stanic, 19 vodojemů o celkovém akumulačním objemu 40 540 m3 a úpravnu vody v Ostravě-Nové Vsi.

Dodávku pitné vody na území města zajišťují z cca 60 % zdroje Ostravského oblastního vodovodu (voda je nakupována od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.), zbývajících cca 40 % je z podzemních zdrojů.

Hlavními zdroji pro Ostravský oblastní vodovod jsou vodárenské nádrže Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Surová voda z těchto nádrží je přiváděna do úpraven v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, ve Vyšních Lhotách a v Podhradí. Po úpravě je voda dopravována do vodojemů a spotřebišť.

Z téměř tří set tisíc obyvatel města napojených na vodovod pro veřejnou potřebu je jich více než třetina zásobena ze zdrojů podzemních vod. Roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje mezi 7,5 a 9,5 milionu m3 vody.

U zdrojů podzemních vod Nová Ves a Dubí, Zábřeh II. vodovod, Ještěrka I a Ještěrka II, Stará Bělá – Pešatek, Stará Bělá – Palesek a Stará Bělá – Sýkorův důl byla rozhodnutími vodoprávního úřadu vyhlášena ochranná pásma.

Na území Ostravy je rovněž ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského města Nový Darkov – Klimkovice.