Město je dlouhodobě vedeno snahou o redukci počtu akcí, které by mohly narušovat noční klid, dlouhodobě komunikuje a spolupracuje s pořadateli a organizátory akcí, tak aby jejich průběh co nejméně zatěžoval obyvatele města.

Zastupitelstvo města při rozhodnutí o zkrácení doby nočního klidu při konání kulturních akcí vždy zohledňuje, že kromě nesporného obohacení kulturního vyžití v prázdninových měsících tyto akce přispívají k budování známosti Ostravy jako turistické destinace a znamenají významný ekonomický přínos pro stovky drobných podnikatelů ve městě, zmínit lze ubytovací služby, restaurace, dopravce aj.

Zastupitelé na svém lednovém zasedání schválili novelizaci obecně závazné vyhlášky o nočním klidu, a to ve formě aktualizace přílohy obsahující výčet výjimečných společenských a kulturních akcí pořádaných v roce 2024, u nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší. V aktualizované příloze je definováno 42 společenských, kulturních a sportovních akcí, při jejichž konání se zkracuje doba nočního klidu oproti zákonnému rozmezí od 22 hodin do 6 hodin, přičemž se jedná o obdobný počet akcí jako v předešlých dvou letech.

„Zkrácení doby nočního klidu se týká skutečně významných kulturních a společenských akcí s mnohaletou tradicí s prokazatelným přínosem jak pro kulturní vyžití obyvatel konkrétního obvodu, tak mnohdy i celé Ostravy. Jako podstatný problém však vnímáme vědomé porušování nočního klidu ze strany pořadatelů akcí, které výjimku neobdržely. Pokuta, která jim v takovém případě hrozí, totiž stále činí pouhých 10 000 korun, což je pro řadu z nich zanedbatelná částka. Rozhodli jsme se proto iniciovat navýšení pokuty za rušení nočního klidu přímo u Ministerstva vnitra ČR,“ doplnila náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.

Zastupitelstvo města vydalo novelizaci obecně závazné vyhlášky o nočním klidu

Ilustrační foto. Autor: Lukáš Kaboň

Seznam akcí, které jsou do přílohy obecně závazné vyhlášky zařazeny, doporučila ke schválení specializovaná pracovní skupina rady města. Ta u kulturních a společenských akcí, které k udělení výjimky navrhly přímo městské obvody, odbory magistrátu, popř. samotní pořadatelé, posuzovala řadu kritérií, jako např. tradici pořádání události, tedy zda byla akce realizovaná přinejmenším pětkrát v posledních deseti letech, nebo také finanční podporu ze strany města či obvodu. Dalším z posuzovaných faktorů je termínové a místní určení akcí, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování obyvatel města zvýšenou hladinou hluku během roku. Navržený seznam akcí byl projednán a schválen radou města a následně také zastupitelstvem.

Zákon stanovuje dobu tzv. nočního klidu mezi 22 hodinou a 6 hodinou s tím, že dává obcím možnost, aby vydáním obecně závazných vyhlášek tuto dobu nočního klidu ve výjimečných případech zkrátily. Jedná se o konání významných kulturních, společenských či sportovních akcí, díky nimž je město Ostrava vnímáno jako kulturní metropole. Přestože to může pro některé obyvatele znamenat dočasné omezení běžného způsobu života, pořádání těchto akcí je důležité nejen pro kulturní vyžití místních, ale také pro desetitisíce turistů, kteří na významné letní akce každoročně přijíždějí a generují tak neopomenutelné příjmy pro celé město. V analytickém podkladu, který vznikal pro účely nové strategie rozvoje města Ostravy, se kulturní akce a festivaly objevují mezi nejlépe hodnocenými aspekty života ve městě. Velké festivaly mají také významné ekonomické multiplikační efekty, kdy investice do těchto festivalů vrací finance zpátky do města, regionu, státu, a to jak firmám v rámci dodavatelského řetězce, tak i zpět do veřejných rozpočtů.