Realizace projektu „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4.

Rada města Ostravy rozhodla v listopadu roku 2015 o zavedení systému environmentálního managementu, certifikovaného dle mezinárodní technické normy ČSN EN ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy.

Na počátku roku bylo schváleno financování realizace projektu „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“, na jehož financování byla získána dotace z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4.

Na základě veřejné zakázky realizuje projekt Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy společnost CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 272 01  Kladno.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem zavádění environmentálního řízení je zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Projekt se zaměřuje nejen na přímé dopady, tj. opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, vody a papíru nebo omezení vzniku havárií s únikem nebezpečných látek, ale také nepřímé dopady, jako systém poskytování veřejných podpor, informování veřejnosti o otázkách životního prostředí, apod.

Fáze realizace projektu:

  • Úvodní přezkoumání současného stavu
  • Vstupní informování realizačního týmu a vedení o principech environmentálního managementu a o požadavcích normy, seznámení s výsledky úvodního přezkoumání
  • Zpracování registru environmentálních aspektů (REA) a registru právních požadavků (RPP)
  • Návrh politiky, environmentálních cílů, programů a indikátorů výkonnosti
  • Zavedení systému environmentálního managementu do praxe
  • Školení interních auditorů o principech environmentálního managementu a o požadavcích normy ISO 14001
  • Provedení interních auditů zavedeného systému a závěrečná kontrola provozuschopnosti a připravenosti systému k certifikaci

Environmentální politika

Rada města dne 29. 11. 2016 schválila přijetí dokumentu „Environmentální politika“.