Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 10. listopadu 2021 způsob zajištění provozu vodárenské infrastruktury v Ostravě po ukončení stávající koncesní smlouvy, která vyprší v roce 2024.

Zastupitelé se po obsáhlé diskusi přiklonili k pokračování spolupráce se současným provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace a. s. i pro další období po ukončení koncese, a to na základě tzv. sektorové výjimky, kdy tuto variantu vyhodnotili jako komplexně nejvýhodnější z možných variant. Rozhodnutí bylo potřeba učinit již nyní vzhledem k tomu, že padla-li by volba pro některou jinou variantu, její příprava by mohla zabrat až několik let.

Je vhodné připomenout, že vodovodní a kanalizační síť v Ostravě má dohromady téměř 2000 kilometrů a spolu s mnoha dalšími technologickými objekty jako jsou úpravny, vodojemy, čistírny nebo čerpací stanice, je ve vlastnictví města. Ostrava tedy, na rozdíl od některých jiných měst, tento infrastrukturní majetek v minulosti neprivatizovala, což nepochybně bylo strategicky velmi správné rozhodnutí. Předmětem rozhodování zastupitelů byl nyní samotný způsob dalšího provozování městské vodohospodářské infrastruktury, což je znalostně i provozně vysoce odborná činnost, která je zpravidla zajišťována přes specializované provozní společnosti.

Předložení možných řešení zastupitelům předcházelo vypracování technické a ekonomické analýzy nezávislou poradenskou společností, jejímž cílem bylo posoudit jednotlivé disponibilní varianty dalšího provozování vodohospodářské infrastruktury z hledisek technického, ekonomického, právního i časového, a doporučení dalšího postupu. Zhotovitel analýzy idenfitikoval, podrobně posoudil a rozpracoval veškeré proveditelné varianty správy a provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2024.  Alternativně posuzovanými variantami tak byly založení nové provozní společnosti ve vlastnictví města „na zelené louce,“ získání 100 % akcií ve společnosti OVAK odkupem od ostatních akcionářů, vyhlášení otevřeného koncesního řízení na nového provozovatele, uzavření servisní smlouvy nebo uplatnění sektorové výjimky a pokračování spolupráce se stávající provozní společností OVAK, a.s.

Výsledkem analýzy bylo doporučení k aplikaci tzv. sektorové výjimky a uzavření smlouvy o správě a provozování se současným provozovatelem Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Ta je ve vztahu k městu tzv. přidruženou osobou ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, když pro město vykonává převážnou část své hospodářské činnosti a zástupci města tvoří většinu členů kontrolního orgánu společnosti. Město navíc vlastní bezmála 41 % akcií společnosti OVAK, a.s.

Zastupitelé nakonec doporučenou variantu přijali jako komplexně nejvýhodnější. Nová smlouva se společností OVAK a.s. bude aktualizována tak, aby splňovala současné přísnější požadavky regulačních úřadů, které jsou ve prospěch spotřebitelů, a bude uzavřena na dobu 10 let. Zachovává přitom všechny současné výhody, včetně plné kontroly města nad cenami vodného a stočného, kontroly města nad svým majetkem, účastí v orgánech provozní společnosti, a to při minimalizaci finančních nákladů města ve srovnání s dalšími posuzovanými variantami.

„Opravdu si moc vážím toho, že při jednání zastupitelstva města převážilo racionální hledisko nad ideologickými přístupy a výsledkem je výběr varianty, která je pro město i koncové zákazníky nejvýhodnější. Máme již nyní vysoce funkční model, který spotřebitelům garantuje jednu z nejnižších cen vodného a stočného v republice při vysoké kvalitě dodávané vody i zákaznického servisu. Díky odbornému zázemí mezinárodního koncernu je společnost OVAK a.s. také lídrem v zavádění technologických novinek ve prospěch spotřebitelů v českých podmínkách. Současný smluvní vztah přitom městu umožňuje generovat přiměřené zdroje na obnovu vodovodní a kanalizační sítě i její rozvoj. Tyto atributy zůstanou i v dalším období plně zachovány, a navíc doplněny o nové závazky společnosti k městu i koncovým zákazníkům,“ komentoval rozhodnutí zastupitelů primátor Tomáš Macura.