Cílem zpracované Analýzy kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší (2008-2009) je popis emisí a imisí na území města Ostravy, přenosu emisí z okolních měst, vlivu dopravy a dálkového přenosu z Polska, rozklad platné legislativy a návrh její změny. Zpracovaná studie je rozdělena do čtyř částí:

  • Analýze současného stavu.
  • Modelování znečištění ovzduší – Modelování rozptylu znečišťujících látek na celém zájmovém území ze všech skupin zdrojů.
  • Vliv dopravy na kvalitu ovzduší v Ostravě – Dopravně emisní model a návrh optimální průjezdné trasy městem.
  • Legislativa v ochraně ovzduší – Rešerše stávajících platných předpisů a analýza plánovaných změn v legislativě.

Dokument zhodnotil stav současných právních předpisů v ochraně ovzduší a navrhnul jejich případné revize zaměřené na podporu opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území Statutárního města Ostravy.

Základním právním předpisem pro řízení kvality ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon z roku 2002 bude v blízké době nahrazen zcela novým zákonem o ochraně ovzduší, jehož znění je momentálně projednáváno v rámci vnitřního připomínkového řízení MŽP. V rámci tohoto dokumentu nejsou navrhovány konkrétní změny stávajícího zákona, protože pravděpodobnost jejich realizace by byla velmi nízká. Analýza doporučila sledovat další vývoj nového zákona a aktivní účast ve vnějším připomínkovém řízení k novému zákonu.

S ohledem na výše uvedené se dále analýza zabývá kategorií malých zdrojů znečišťování ovzduší. Jedná se o zdroje, které se nezanedbatelnou měrou podílejí na kvalitě ovzduší v jejich bezprostředním okolí a jejichž kontrola je plně v kompetenci obecních úřadů. Z rešerší stávající právních předpisů nevyplynuly zásadní nedostatky v uplatňování zákona o ochraně ovzduší. Statutární město Ostrava využilo i možnosti vydání vyhlášky zakazující spalovat méně hodnotná paliva.