Akční plán SMO k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší

19. září 2019

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. K imisnímu zatížení přispívá vedle průmyslových zdrojů také intenzita automobilové dopravy a lokální topeniště. Na kvalitě ovzduší v… Číst »

Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko

6. března 2019

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má orgán ochrany ovzduší aktivně zpřístupnit veřejnosti srozumitelné informace o… Číst »

Reakce náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové na událost v provoze koksovny Svoboda

1. února 2019

Jsem velmi znepokojena událostmi, které se staly v odpoledních hodinách dne 29. ledna 2019 v provoze koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. Údajně k nim došlo v důsledku výpadku… Číst »

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší

14. listopadu 2018

Cílem zpracované Analýzy kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší (2008-2009) je popis emisí a imisí na území města Ostravy, přenosu emisí… Číst »

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší

14. listopadu 2018

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší (2012) obsahuje analýzu dat o kvalitě ovzduší na vybraných stanicích ve městě Ostrava za roky 2006 – 2011… Číst »

Hodnocení smogové situace v Ostravě – listopad 2011

14. listopadu 2018

Cílem studie Hodnocení smogové situace v Ostravě (listopad 2011) bylo najít možné souvislosti s pohybem vzdušné masy a naměřenými koncentracemi na území

Informace k vysokému obsahu síry v ovzduší v roce 2011

14. listopadu 2018

25. září 2011 došlo v rámci nápravných opatření při sanaci lokality laguny Ostramo k výskytu velmi vysokých koncentrací oxidu siřičitého. Obyvatelé Ostravy často zmiňovali obtěžující… Číst »

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

14. listopadu 2018

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. Mezi nejvýznamnější zdroje znečišťující ovzduší lze zařadit průmysl, energetiku, lokální topeniště a dopravu. S poklesem průmyslu… Číst »

Memorandum o společném zájmu na zlepšení ovzduší v česko-polském příhraničí

14. listopadu 2018

Memorandum statutárního města Ostravy a města Katovice o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí

Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy

14. listopadu 2018

Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vzhledem k ostatním zdrojům znečišťování