Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší (2012) obsahuje analýzu dat o kvalitě ovzduší na vybraných stanicích ve městě Ostrava za roky 2006 – 2011 (NRL pro ovzduší), dále pak vyhodnocuje znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a aPM2.5 na území města Ostravy v letech 2006 – 2011 (ČHMÚ) a emisní charakteristiku města (E-expert. Spol. s.r.o).

Studie řeší v závislosti na meteorologických veličinách směr a proudění částic na území města Ostravy.