Celková produkce odpadů

V roce 2019 vyprodukovali občané města 109 200 tun komunálního odpadu, o 599 tun více než v roce 2018, v procentuálním vyjádření činí nárůst 1,1%.  Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2018 kleslo na 50 748 tun (viz tabulka), tedy o 379 tun, což znamená 3% pokles.

Materiálově nebo energeticky bylo využito 43 042 tun odpadu, což představuje 39,41 % všech odpadů, vyprodukovaných občany. Množství materiálově nebo energeticky využitých odpadů za posledních pět let každoročně stoupá.

Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2019 vyprodukováno 17 868 tun, tedy o 2 325 tun více.  Produkce ostatních odpadů byla v roce 2019 obdobná jako v předešlém roce.

V nárůstu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména zvýšené množství biologicky rozložitelných odpadů. Tento odpad je však plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. Pozitivně lze hodnotit dlouhodobé klesající množství komunálních odpadů odkládaných na skládku.

Produkce komunálních odpadů v letech 2015 – 2019 (tuny/rok)
Druh komunálního odpadu Type of waste 2015 2016 2017 2018 2019
Směsný komunální odpad – SKO Mixed waste 52 138 53 286 51 977 52 356 50 748
Sklo Glass 2 655 2 715 2 712 2 803 2 890
Plast Plastics 3 614 3 840 4 174 4 133 4 455
Papír paper 9 082 7 957 7 674 7 667 7 696
Kovy Metals 5 934 4 037 4 974 4 166 3 798
Objemný odpad Large items 10 785 12 498 13 194 13 695 13 740
Nebezpečné odpady Hazardous waste 161 203 190 168 178
Odpad ze zeleně Greenery 8 163 11 316 14 441 15 543 17 868
Stavební odpad občanů Construction-related 5 708 5 760 10 833 6 527 6 612
Jiné Other 1 034 1 349 2 401 1 543 1 215
CELKEM TOTAL 99 274 102 961 112 570 108 601 109 200
Využitelné odpady 35 362 36 544 42 034 40 754 43 042
Procentuální využití 35,62% 35,49% 37,30% 37,51% 39,41%