Celková produkce odpadů

V roce 2023 vyprodukovali občané města 110 821 tun komunálního odpadu, o 2 810 tun méně než v roce 2022. Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky oproti roku 2022 vzrostlo, a to na 50 851 tun, tedy o 626 tun více.

Podíl odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu, předaných k dalšímu využití, dosáhl 49,60 % ze všech odpadů, vyprodukovaných občany. Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2023 vyprodukováno 20 810 tun, tedy o 957 tun méně.  Objemných odpadů bylo v roce 2023 vyprodukováno 15 258 tun, tedy o 1 131 tun více, než v roce 2022.

V poklesu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména snížení množství tříděného papíru, stavebního odpadu a odpadu ze zeleně. Kolísání množství odpadu ze zeleně v jednotlivých letech je způsobeno zejména klimatickými podmínkami v období vegetačního růstu, u rodinných domů však zájem o přistavování nádob na bioodpad neklesá. Tento odpad je plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. U ostatních odpadů je kolísání produkce ovlivněno sociální situací domácností a výkupní cenou druhotných surovin.

Náklady na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2023 činily 374 073 682 korun.

 

Produkce komunálních odpadů v letech 2022 – 2023 (tuny/rok)

Druh komunálního odpadu Type of waste 2022 2023
Směsný komunální odpad – SKO Mixed waste 50 225 50 851
Sklo Glass 3 092 3 102
Plast Plastics 4 748 4 543
Papír paper 8 028 6 997
Kovy Metals 3 042 2 564
Objemný odpad Large items 14 127 15 258
Nebezpečné odpady Hazardous waste 198 205
Odpad ze zeleně Greenery 21 767 20 810
Stavební odpad občanů Construction-related 7 151 5 254
Jiné Other 1 253 1 237
CELKEM TOTAL 113 631 110 821