V roce 2020 vyprodukovali občané města 112 371 tun komunálního odpadu, o 3 171 tun více než v roce 2019, v procentuálním vyjádření činí nárůst 2,9%.  Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2019 vzrostlo na 50 951 tun (viz tabulka), tedy o 203 tun, což znamená 0,4% nárůst.

Materiálově nebo energeticky bylo využito 41 888 tun odpadu, což představuje 37,3 % všech odpadů, vyprodukovaných občany. Množství materiálově nebo energeticky využitých odpadů za posledních pět let má i přes mírný pokles v roce 2020 vzestupnou tendenci.

Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2020 vyprodukováno 19 372 tun, tedy o 1 504 tun více.  Objemných odpadů bylo v roce 2020 vyprodukováno 15 085 tun, tedy o 1 345 tun více, než v roce 2019.

V nárůstu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména zvýšené množství biologicky rozložitelných odpadů. Tento odpad je však plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. Zvýšená produkce objemných odpadů a stavební suti souvisí s epidemiologickou situací v roce 2020, kdy občané trávili více času doma bez výrazné pohybové aktivity a tento čas využili k rekonstrukcím a úpravám svých příbytků.

Produkce komunálních odpadů v letech 2015 – 2020 (tuny/rok)
Druh komunálního odpadu Type of waste 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Směsný komunální odpad – SKO Mixed waste 52 138 53 286 51 977 52 356 50 748 50 951
Sklo Glass 2 655 2 715 2 712 2 803 2 890 3 230
Plast Plastics 3 614 3 840 4 174 4 133 4 455 4 753
Papír paper 9 082 7 957 7 674 7 667 7 696 7 520
Kovy Metals 5 934 4 037 4 974 4 166 3 798 2 734
Objemný odpad Large items 10 785 12 498 13 194 13 695 13 740 15 085
Nebezpečné odpady Hazardous waste 161 203 190 168 178 190
Odpad ze zeleně Greenery 8 163 11 316 14 441 15 543 17 868 19 372
Stavební odpad občanů Construction-related 5 708 5 760 10 833 6 527 6 612 6 984
Jiné Other 1 034 1 349 2 401 1 543 1 215 1 552
CELKEM TOTAL 99 274 102 961 112 570 108 601 109 200 112 371
 
Využitelné odpady 35 362 36 544 42 034 40 754 43 042 41 888
Procentuální využití 35,62% 35,49% 37,30% 37,51% 39,41% 37,3 %

V roce 2020 vyprodukoval jeden Ostravan 390 kg komunálního odpadu, tedy oproti 367 kg v roce 2019 se jedná o 23 kg více. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je nepříznivá celospolečenská situace způsobená virovým onemocněním.

Ve srovnání s rokem 2019 došlo k některým podstatným změnám v množství jednotlivých druhů komunálních odpadů. Výraznější nárůst množství jsme zaznamenali u biologicky rozložitelných odpadů, které jsou však beze zbytku využity na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu. Vzrostlo také množství objemného odpadu a stavebního odpadu, kde se projevilo omezení pohybové aktivity obyvatel, kteří tak trávení volného času v domácnostech využili k modernizaci a úpravám svých příbytků. Zhoršená epidemiologická situace se projevila zvýšenou produkcí nebezpečných odpadů, zejména odpadem z dezinfekčních a zdravotnických prostředků v domácnostech.

 

Vedle separace odpadu je podstatné i jeho další využití. Společnost OZO vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu, které umožňují třídit plasty a sklo, zpracovávat zeleň a ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu vyrábět tuhé alternativní palivo. V roce 2020 bylo využito 37,3 % všech odpadů, vyprodukovaných občany města.