V roce 2021 vyprodukovali občané města 119 167 tun komunálního odpadu, o 6 796 tun více než v roce 2020, v procentuálním vyjádření činí nárůst 6 %.  Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2020 vzrostlo na 51 980 tun (viz tabulka), tedy o 1 029 tun, což znamená 2 % nárůst.

Materiálově nebo energeticky bylo využito 49 306 tun odpadu, což představuje 41,4 % všech odpadů, vyprodukovaných občany. Množství materiálově nebo energeticky využitých odpadů za posledních pět let má i přes mírný pokles v roce 2020 vzestupnou tendenci.

Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2021 vyprodukováno 23 096 tun, tedy o 3 724 tun více.  Objemných odpadů bylo v roce 2021 vyprodukováno 15 543 tun, tedy o 458 tun více, než v roce 2020.

V nárůstu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména zvýšené množství biologicky rozložitelných odpadů. Tento odpad je však plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. Zvýšená produkce objemných odpadů a stavební suti souvisí s postupným zvyšování ekologické zodpovědnosti občanů při ochraně životního prostředí.

Produkce komunálních odpadů v letech 2017–2021 (tuny/rok)
Druh komunálního odpadu Type of waste 2017 2018 2019 2020 2021
Směsný komunální odpad – SKO Mixed waste 51 977 52 356 50 748 50 951 51 980
Sklo Glass 2 712 2 803 2 890 3 230 3 230
Plast Plastics 4 174 4 133 4 455 4 753 4 756
Papír paper 7 674 7 667 7 696 7 520 7 953
Kovy Metals 4 974 4 166 3 798 2 734 3 439
Objemný odpad Large items 13 194 13 695 13 740 15 085 15 543
Nebezpečné odpady Hazardous waste 190 168 178 190 234
Odpad ze zeleně Greenery 14 441 15 543 17 868 19 372 23 096
Stavební odpad občanů Construction-related 10 833 6 527 6 612 6 984 7 551
Jiné Other 2 401 1 543 1 215 1 552 1 385
CELKEM TOTAL 112 570 108 601 109 200 112 371 119 167
Využitelné odpady   42 034 40 754 44 042 41 888 49 306
Procentuální využití   37,30 % 37,510 % 39,41 % 37,3 % 41,4 %