V roce 2021 vyprodukovali občané města 119 167 tun komunálního odpadu, o 6 796 tun více než v roce 2020, v procentuálním vyjádření činí nárůst 6 %.  Celkové množství komunálních odpadů uložených na skládky proti roku 2020 vzrostlo na 51 980 tun, tedy o 1 029 tun, což znamená 2 % nárůst.

Materiálově nebo energeticky bylo využito 49 306 tun odpadu, což představuje 41,4 % všech odpadů, vyprodukovaných občany. Množství materiálově nebo energeticky využitých odpadů za posledních pět let má i přes mírný pokles v roce 2020 vzestupnou tendenci.

Biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně bylo v roce 2021 vyprodukováno 23 096 tun, tedy o 3 724 tun více.  Objemných odpadů bylo v roce 2021 vyprodukováno 15 543 tun, tedy o 458 tun více, než v roce 2020.

V nárůstu produkce komunálního odpadu v loňském roce se projevilo zejména zvýšené množství biologicky rozložitelných odpadů. Tento odpad je však plně využitý na městské kompostárně pro výrobu kompostu a zeminového substrátu pro opětovné použití při údržbě zahrad a městské zeleně. Zvýšená produkce objemných odpadů a stavební suti souvisí s  postupným zvyšováním ekologické zodpovědnosti občanů při ochraně životního prostředí.

Náklady na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2021 činily 254 331 442 korun.

Produkce komunálních odpadů v letech 2017 – 2021  (tuny/rok)
Druh komunálního odpadu 2017 2018 2019 2020 2021
Směsný komunální odpad – SKO 51 977 52 356 50 748 50 951 51 980
Sklo 2 712 2 803 2 890 3 230 3 230
Plast 4 174 4 133 4 455 4 753 4 756
Papír 7 674 7 667 7 696 7 520 7 953
Kovy 4 974 4 166 3 798 2 734 3 439
Objemný odpad 13 194 13 695 13 740 15 085 15 543
Nebezpečné odpady 190 168 178 190 234
Odpad ze zeleně 14 441 15 543 17 868 19 372 23 096
Stavební odpad občanů 10 833 6 527 6 612 6 984 7 551
Jiné 2 401 1 543 1 215 1 552 1 385
CELKEM 112 570 108 601 109 200 112 371 119 167
Využitelné odpady 42 034 40 754 43 042 41 888 49 306
Procentuální využití 37,30% 37,51% 39,41% 37,30% 41,40%
Náklady na odpadové hospodářství v Kč 2021
Směsný komunální odpad 130 308 460
Tříděný odpad (papír, plast, sklo) 47 347 175
Nebezpečný odpad 451 200
Objemný odpad 44 011 901
Nepovolené skládky 1 500 000
Odpad ze zeleně (BIO) 30 712 706
Celkem 254 331 442

Umístění sběrných dvorů a nádob na separovaný odpad naleznete zde https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa/.