Město pokračuje v rozšiřování sítě cyklostezek, aby přispělo k bezpečnějšímu pohybu cyklistů i motivaci lidí k užití tohoto zdravého a ekologického způsobu dopravy v Ostravě. Na území města bylo do konce roku 2022 vyznačeno 294 km cyklistických stezek a tras. V uplynulých pěti letech město investovalo do výstavby cyklostezek víc jak 308 milionů korun a dokončeno bylo 22,46 km nových cyklostezek. Unikátní dopravní cestou je cyklopropojení centra města s Dolní oblastí Vítkovic lávkou dle architektonického návrhu Josefa Pleskota.

Nové cyklostezky jsou budovány v souladu s koncepcí cyklodopravy města, stavby většinou navazují na již vybudované úseky a propojují tak části města. Letos byly dokončeny již tři stavby cyklostezek napříč městem, v realizacích dalších pokračujeme. Při výstavbě nové cyklotrasy M, S Mečnikovova – Žákovská dojde k propojení stávajících cyklistických tras na okrajích území, nabídne bezpečnější možnost jízdy cyklistům v městských obvodech Ostrava-Jih, Vítkovice, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky. Celková délka nové trasy je 6,4 km. Náklady na stavbu přesáhnou 29 milionů bez DPH, výstavba potrvá 84 týdnů,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice i dopravu.

Zhotovitelem nové cyklotrasy M, S Mečnikovova – Žákovská bude EUROVIA CS, autorem projektové dokumentace byli HaskoningDHV Czech Republic, následně společnost Pudis. Na ulici Mečnikovové dojde k prodloužení cyklotrasy B, směrem k ulici Palkovského, na ulici Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F, vedoucí do přestupního terminálu Hulváky. Následně dojde k prodloužení cyklotrasy F, vedoucí terminálem Hulváky, dále podél ulice Sokola Tůmy až k ulici Novoveské. V křižovatce ulic Plzeňská, 28. října dojde k napojení na cyklotrasy M a S. Dále dojde k propojení s cyklotrasou F, vedoucí podél ulice U Hrůbků a závěrečný úsek se napojí na cyklotrasu L na ulici Říční. Zapotřebí bude přeložení stávajících inženýrských sítí dle požadavků jejich správců. S ohledem na charakter cyklotrasy, která povede různými lokalitami, je plánován její povrch z asfaltu i dlažby. Součástí stavby bude i úprava odvodnění či vegetace, opatření komunikací dopravním značením, doplnění zvýšených ochranných ostrůvků, úpravy křížících se chodníků, doplnění stávajícího přechodu pro chodce o přejezd pro cyklisty, oprava výtluků, obnova zdrsňujícího nátěru a mnohé další.

Od února mají lidé k dispozici novou stezku pro chodce a cyklisty podél ulice Cholevova v Hrabůvce, v úseku od ulice F. Lýska po ulici J. Herolda. Díky nové stavbě je možný kontinuální průjezd, cyklista nemusí mezi místy projíždět po komunikaci. Délka trasy, zahrnující cyklostezku a chodník pro pěší, je 262,5 metru. Stavba z betonové zámkové dlažby na každém svém konci navazuje na dříve realizované úseky cyklostezek, vybudováno bylo i nové veřejné osvětlení. Náklady na stavbu činily 5,75 milionů korun, včetně DPH.

Na počátku června byla veřejnosti zpřístupněna unikátní lávka přes železniční vlečku a řeku Ostravici, která spojila Dolní oblast Vítkovic se Slezskou Ostravou. Nová cyklostezka o délce 550 metrů je pokračováním stávající cyklostezky E, více viz https://1url.cz/wuerm.

V červenci byla dokončena také nová cyklotrasa dlouhá 935 metrů, vedena podél ulice Železárenské v Ostravě-Mariánských Horách, od ulice 1. máje po ulici Mrštíkovu. Doplněny byly nové ostrůvky pro chodce, stávající přechody a místa pro přecházení byly upraveny. Provedena byla obnova povrchů navazujících vozovek, rekonstruováno bylo připojení stávajících uličních vpustí, včetně jejich výškové korekce. Následovat budou také úpravy vegetace a dojde i k výsadbě stromů, lípy srdčité, platanu javorolistého a dubu bahenního. V ostrůvku ulice 1. máje již bylo provedeno osázení záhonů. Povrch cyklotrasy, lemované novými obrubníky, je řešen novou asfaltovou živicí a částečně zámkovou dlažbou. Obnovy doznaly i povrchy vozovek a neschází odvodnění prostoru trasy, opatřené novým dopravním značením. Náklady stavby jsou ve výši 16,5 milionů korun, včetně DPH.

Dokončovací práce probíhají na cyklistické trase J, V – Radvanice – Michálkovice, cyklisté se po stezce projedou v dalších měsících. Náklady na stavbu činily 8,6 milionů korun bez DPH. Celková délka úseku je 3 104 metry, přičemž 520 metrů bylo vybudováno nově a upraveno bylo 2 584 m stávající komunikace. V celém úseku je trasa vedena v koridoru ulic Radvanické, Čapkovy a Lihovarské či v jejich blízkosti. Mezi ulicí Pastrňákovou a zastávkou autobusů Turgeněvova budou cyklisté vedeni ve vozovce formou piktogramových koridorů. Území je definováno na severu kulturní památkou Důl Michal v Michálkovicích, na jihu pak cyklistickou trasou O.

Dále pokračuje stavba cyklistického propojení Poruby s přilehlou Vřesinou. Trasa je zhruba 450 metrů dlouhá, náklady na stavbu činí 13,7 milionů korun. Nová stavba doplní chybějící propojení komunikací v souběhu se silnicí I/11, pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně řeší společné stezky pro cyklisty a chodce, umožňující přístup obyvatel Poruby k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba.

Pohyb cyklistů ve městě pak ilustrují i statistické údaje pořízené pěti automatickými sčítači na území města, které vloni zaznamenaly 946 tisíc průjezdů cyklistů. Nejvyšší měsíční hodnoty byly v červnu na profilu Hrabová (39 791 průjezdů), nejmenší měsíční hodnotu pak přinesl prosinec na profilu Hrušov-Vrbice (1 484 průjezdů). Nejvyšší denní průměry počtu průjezdů cyklistů detekují lokalita Hrabová (pracovní dny 597/víkendové dny 746) a Stará Bělá (pracovní dny 531 a 745 víkendové, nejnižší detekuje sčítací profil Hrušov – Vrbice (pracovní dny 286 a víkend 379).

A k cestování ve městě lidé rádi využívají i systém sdílení kol – bikesharing. Zmíněná sdílená kola mohou lidé v Ostravě využít k přepravě již od roku 2019, město tento ekologický způsob dopravy podporuje a dále rozvíjí. Letošní novinkou bylo propojení s celoroční jízdenkou ODIS, které uživatelům přineslo možnost 30 minut jízdy na kole zdarma. „Pro období června až září jsme navýšili počet jízdních kol k zapůjčení na 1100 kusů, které lidé naleznou na cca 350 výpůjčních stanovištích. Sdílená kola opatřil provozovatel také účinnějšími uzamykacími systémy,“ konstatoval Aleš Boháč, náměstek primátora.

V roce 2022 bylo provedeno 513 747 výpůjček sdílených jízdních kol (v roce 2021 pak 515 224 výpůjček) a počet uživatelů vzrostl na 73 156 osob (předloni se jednalo o 66 423 osob). „Celkově najela sdílená kola vloni víc než 672 tisíc kilometrů. Dominovalo vypůjčení kol do 15 minut, které lidé volili ve víc jak 91 procentech. Nejvytíženější stanicí zůstala Nová Karolina, největší počet výpůjček sdílených kol jsme vloni evidovali v červnu. Doplnit mohu i další statistické zajímavosti z roku 2022. Nejvíc si lidé půjčovali sdílená kola v týdnu od 16. do 22. května, rekordním dnem, ve kterém lidé uskutečnili nejvíce zápůjček byl 15. červen. Pokud bychom analyzovali dny v týdnu, ve kterých si lidé vloni nejčastěji půjčovali sdílená kola, pak to nejvíc výpůjček bylo evidováno ve čtvrtek,“ doplnil statistický výčet náměstek primátora Aleš Boháč.