Přeskočit na obsah

Význam zelených ploch ve městě s ohledem na změny klimatu stále roste, Ostrava „zelené“ projekty podporuje dlouhodobě a řadí se mezi nejzelenější města v zemi. Výsadba a revitalizace zeleně patří k významným opatřením, která přinášejí pozitivní dopady mimo jiné v oblasti snižování negativního vlivu znečištěného ovzduší a hluku.

Další zeleň pro město

Jedním z mnoha příkladů ozeleňování města je vysazování trvalkových záhonů do veřejného prostoru. Foto: Boris Renner

 Aktuálně přispěje město z Fondu životního prostředí i na projekty městských obvodů, například na zřízení nových trvalkových záhonů, kvetoucích kaskád či doplnění odpadkových košů v centru města. Projekty městských obvodů cílí k estetizaci veřejného prostoru, dokončení revitalizace daného území, zlepšeni mikroklima v území aj. Celkovou finanční podporu přesahující 6,3 miliony korun schválila rada města.

„V souvislosti s nezbytnou adaptací na změny klimatu význam zelených ploch stále roste, byla zpracována Adaptační strategie města a navrhovaná opatření se týkají rovněž využití území, včetně rozvoje zelené infrastruktury, např. vytváření nových zelených ploch, či propojení stávajících. Chceme, aby území města bylo členěno parky a parčíky, ulicemi a stromořadími. Okolo chodníků a cest jsou budovány trvalkové záhony a květnaté louky, nevzhledné zpevněné plochy jsou nahrazovány zelení. Řada větších zelených projektů byla dokončena, jiné byly započaty. Zmínit mohu dokončení unikátního projektu Cesta vody v Bělském lese, ozelenění terminálu Dubina v rámci projektu REPLACE – Zeleň místo betonu, ale začaly i práce na revitalizacích parků Tylův sad, u Zámku Zábřeh či parkové plochy u polikliniky v Hrabůvce. Další projekty městských obvodů, kterými přispějí k estetizaci veřejného prostoru vítáme a podporujeme je,“ vysvětlil Aleš Boháč, náměstek primátora.

Téměř 3,5 miliony korun přispěje město na výsadbu v městském obvodě Polanka nad Odrou. Nová výsadba přibude podél frekventované silnice 1. května v centrální části obvodu, kde v posledních letech byly rekonstruovány komunikace a křižovatka. Vysazen bude trvalkový pás podél Zámeckého rybníku a nová zeleň v podobě trvalkových a keřových záhonů se objeví na ploše u křižovatky ulic 1. května a Heleny Salichové. Hřbitov v Ostravě-Bartovicích byl nově oplocen a frekventovanou komunikaci k pietnímu místu doplní trvalkový záhon. Výsadba bude provedena na 338 m² a obyvatelé i návštěvníci města se mohou těšit z tisíců nových trvalek i cibulovin, osazeny budou například denivky, třapatky, orlíček, ale i tulipány, narcisy a krokusy, scházet nebudou šátery, kakosty a pupalky. Město na výsadbu přispěje částkou přesahující jeden milion korun. Další téměř milion korun poputuje do městského obvodu Svinov k realizaci projektu „kvetoucí kaskády.“   Obvod plánuje mobilní kaskádovité květináče umístit na frekventovaná místa a při výsadbě zamýšlí i součinnost s dětmi v rámci akce „Vysaď si svou věž.“ Kvetoucí kaskády doplní již obvodem pořízenou výsadbu u nádraží či levandulové záhony na Bílovecké ulici aj. Centrum města pak městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz doplní 75 kusy odpadkových košů, které přibydou například na zastávkách či parcích. Na pořízení tohoto mobiliáře se město bude podílet částkou ve výši téměř 800 tisíc korun.

Ostrava náleží mezi nejzelenější města v České republice. Celková výměra městské zeleně ve vlastnictví města činí cca 1 876 ha, přičemž do výměry nejsou zahrnuty plochy lesních a zemědělsky obhospodařovaných pozemků. Stávající výměra lesních pozemků činí 2 474 ha, což představuje 11,55 procent z celkové rozlohy města. Z toho je ve vlastnictví města cca 859 ha, které jsou převážně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení.