V případě, že dojde ke zhoršení kvality ovzduší a ke vzniku nepříznivé imisní situace u prašného aerosolu (polétavého prachu), kdy při překročení informativní prahové hodnoty, 12hodinového průměru koncentrací suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů na m3, jsou dětem, seniorům, osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami a osobám se sníženo imunitou dána tato doporučení:

  • omezit pohyb ve venkovním prostředí,
  • vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku,
  • zvýšit přísun vitamínů, zejména C,
  • nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám,
  • obytné místnosti větrat jen nárazově, krátce,
  • omezit v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť,
  • podle možnosti se zdržet práce s chemickými látkami (barvy, rozpouštědla apod.).

Další doporučení jsou uvedena na stránkách Státního zdravotního ústavu v článku Smogová situace – co  můžeme udělat.

Smogová situace

Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k zákonu o ochraně ovzduší za podmínek v této příloze uvedených.

Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci, dotčené krajské úřady, dotčené obecní úřady, které mají vydaný regulační řád, dále obce, které mají stanovenu nízkoemisní zónu a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle § 10 odstavce 3 zákona o ochraně ovzduší.

Informativní prahová hodnota odpovídá pro částice PM10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin. Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 100 μg.m-3 , a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 , nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu.

Regulace

Pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k zákonu o ochraně ovzduší stanovuje krajský úřad zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) pro stacionární zdroje, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění.

Při vyhlášení regulace musí stacionární zdroje, které mají stanoveny zvláštní podmínky provozu podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona o ochraně ovzduší, postupovat podle těchto podmínek a na jejich základě omezit vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Výběr zdrojů, které v dané lokalitě významně přispívají k úrovni znečištění, provádí a zvláštní podmínky provozu stanovuje příslušný krajský úřad (§ 10, odst. 3 zákona o ochraně ovzduší).

Regulační prahová hodnota pro částice PM10 odpovídá hodnotě jejich koncentrace o velikosti 150 μg.m-3 za dobu průměrování dvanácti hodin. Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100  km2 , nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM10 hodnotu 150 μg.m-3, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu.

Ukončení smogové situace a odvolání regulace

Smogová situace je ukončená a regulace se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.

Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty.


Více informací najdete na portálu Českého hydrometeorologického ústavu – Úsek kvality ovzduší: Smogový varovný a regulační systém