V roce 2016 byla Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje šetřena problematika dopravního hluku průběžně v rámci tzv. preventivního dozoru (posuzování projektových dokumentací) i při šetření podnětů. Na území města se podněty týkaly silnic I/11 v Ostravě-Bartovicích a II/477 – ul. Bohumínská v Ostravě. Většina komunikací šetřených krajskou hygienickou stanicí je hlukově problémová opakovaně po dobu několika let. Hlukové limity s korekcí na tzv. starou hlukovou zátěž vesměs překročeny nejsou. Problematický a zatím neřešitelný zůstává nadměrný hluk u ulice Rudná v Ostravě (úsek mezi ulicemi Plzeňská a Místecká), kde již v minulosti zajistil správce silnice výměnu oken obytných místností, ale venkovní hluk zůstává nadlimitní.

Na základě stávající vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, stanovující limity hladiny akustické energie (hluku) pro den i noc lze v současné době klasifikovat jako starou hlukovou zátěž akustickou situaci v prostoru hlavních silničních komunikací na území města (silnice I/11, I/56, II/647, II/469 a II/470) a prostoru městské silniční sítě. Obytná zástavba, která se nachází v okolí těchto komunikací, je převážně ovlivněna hlukem ze silniční dopravy a částečně také hlukem z provozu tramvajové dopravy. Vzhledem k vysokým intenzitám automobilové dopravy dochází u většiny zástavby, situované v okolí hlavních silničních komunikací města,  k překračování hygienických limitů hluku. Provoz silniční dopravy způsobuje překročení hygienických limitů hluku pro denní dobu zhruba u 2 tis. chráněných staveb, v kterých žije přibližně 36,5 tis. obyvatel (12 % obyvatel města). V noční době jsou hygienické limity hluku překročeny celkem u 3876 chráněných staveb, kde žije přibližně 61,5 tis. obyvatel (20 % obyvatel města).

Nadměrnému hluku z tramvajové dopravy je vystaveno přibližně 1640 obyvatel ve dne (0,5 % obyvatel města) a 5700 obyvatel v noci (2 % obyvatel města). Nadměrnému hluku způsobenému provozem železniční dopravy je vystaveno celkem 2059 obyvatel v denní době (0,7 % obyvatel města) a 9691 obyvatel v noční době (3 % obyvatel města).

V rámci opatření ke snížení hluku, zejména ze silniční a tramvajové dopravy, byla provedena řada opatření. Níže jsou uvedena nejvýznamnější z nich.