Program poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje program poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020.

1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Peněžní prostředky mohou být poskytnuty na realizaci nejméně 14 denního ozdravného pobytu dětí v oblasti, která není postižena smogovou situací v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020. Vymezení účelu použití finančních prostředků je stanoveno v Příloze A Statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (odkaz).

2. Důvody podpory stanoveného účelu

Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení zdravotního stavu žáků ostravských škol v souvislosti s kvalitou ovzduší ve městě Ostrava.

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Celkový objem peněžních prostředků určených na realizaci ozdravných pobytů z Fondu pro děti ohrožených znečištěním ovzduší v období od 01. 11. 2019 do 30. 04. 2020 činí 1.000.000 Kč.

Konkrétní výše alokace se v konečném návrhu bude odvíjet od způsobu rozdělení prostředků v závislosti na počtu všech podaných žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. V případě nízkého zájmu subjektů uvedených v bodě 5. tohoto programu nemusí být alokace využita v celém rozsahu.

4. Maximální výše dotace

Výše podpory činí maximálně 6.000 Kč, slovy: šesttisíc korun českých na jednoho žáka účastnícího se ozdravného pobytu v souladu s předloženou žádostí.

5. Okruh způsobilých žadatelů

  • mateřské školy,
  • základní školy,
  • víceletá gymnázia, pouze pro žáky ve věku odpovídajícím školní docházce základních škol,kromě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava (ať již byly zřízeny rozhodnutím zastupitelstva města nebo zastupitelstva městského obvodu).

6. Lhůta pro podání žádosti

V souladu s ustanovením § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se lhůta pro podání žádosti stanovuje takto:

počátek lhůty: 15. 04. 2019
konec lhůty:    25. 05. 2019

7. Kritéria pro hodnocení žádosti

Žádosti budou před projednáním v orgánech města projednány na jednání komise životního prostředí, která navrhne rozdělení finančních prostředků Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší s ohledem na aktuální počet všech podaných žádostí o poskytnutí prostředků poměrným způsobem, případně také se zohledněním místních podmínek v závislosti na sídle konkrétního školského zařízení.

8. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti

O žádostech bude rozhodnuto do 31. 12. 2019.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace

  • škola je provozována na území statutárního města Ostravy
  • doručení žádosti ve lhůtě stanovené v bodě 6 tohoto programu
  • žádost bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
  • podpis smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
  • pozitivní rozhodnutí příslušného orgánu statutárního města Ostravy
  • dostatek finančních prostředků ve vztahu k požadavkům na dotace, plynoucích z podaných žádostí

10. Vzor žádosti

Vzor žádosti je součástí statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který je dostupný zde: https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/

Žádost o poskytnutí prostředků z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (2019/2020)

11. Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (2019/2020)