Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen zastupitelstvem města v roce 2010. Pro účely poskytování veřejných prostředků byl současně schválen statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

Aktuální Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ZDE

Z prostředků fondu je možno hradit realizaci ozdravných pobytů mateřských a základních škol, které svou činnost provozují na území města Ostravy. Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Ostrava (včetně těch, které jsou zřízeny městskými obvody) mohou podávat každoročně žádost o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku, a to vždy do 25. května.

Formulář pro podání žádosti na ozdravné pobyty z Programu 2024-2025

O mimořádný příspěvek a dotaci si řádní žadatelé mohou požádat vždy do 9. října.


Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je možno dotace školám, které nejsou zřízeny statutárním městem Ostrava, poskytovat na základě vyhlášeného dotačního programu. Informace o vyhlášení programu budou zveřejněny na těchto stránkách a na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

Vzor smlouvy na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2024 do 30. 04. 2025

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z FPDOZO 

K žádosti žadatel dále doloží údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.