Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl zřízen zastupitelstvem města v roce 2010. Pro účely poskytování veřejných prostředků byl současně schválen statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

Statut Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší

Z prostředků fondu je možno hradit realizaci ozdravných pobytů mateřských a základních škol, které svou činnost provozují na území města Ostravy. Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Ostrava (včetně těch, které jsou zřízeny městskými obvody) mohou podávat každoročně žádost o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku, a to vždy do 25. května.

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2017/2018

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2018/2019

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2019/2020

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2020/2021

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2021/2022

Formulář žádosti o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší 2022-2023

Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je možno dotace školám, které nejsou zřízeny statutárním městem Ostrava, poskytovat na základě vyhlášeného dotačního programu. Informace o vyhlášení programu budou zveřejněny na těchto stránkách a na úřední desce Magistrátu města Ostravy.

Městské obvody mohou žádat o poskytnutí transferu z programu Moravskoslezského kraje, který je zaměřen na děti předškolního věku. Žádost se podává na formuláři, viz níže. Tato žádost nenahrazuje souhlas rady města s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

Formulář žádosti o poskytnutí transferu městským obvodům