Program poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje program poskytnutí účelových neinvestičních dotací z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší na realizaci ozdravných pobytů v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018.

1. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty

Peněžní prostředky mohou být poskytnuty na realizaci nejméně 14 denního ozdravného pobytu dětí v oblasti, která není postižena smogovou situací v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018, a to na:

 1. náklady spojené s ubytováním dětí, přičemž:
  1. nároky na pobyt a ubytování v ubytovacím zařízení budou uspokojeny minimálně v rozsahu stanoveném v ustanovení § 8 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že se jedná o ozdravný pobyt dětí předškolního věku, které nejsou žáky mateřské školy.
  2. v ubytovacím zařízení bude zajištěn úklid minimálně v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.
 2. stravu a pitný režim dětí, přičemž:
  1. V rámci ozdravného pobytu bude nezletilým účastníkům poskytnuta strava minimálně v rozsahu stravovací dávky odpovídající výživové normě dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a to i v případě, že se jedná o ozdravný pobyt dětí předškolního věku, které nejsou žáky mateřské školy.
  2. Pitný režim bude zajištěn po celou délku pobytu, tj. součástí poskytované stravy bude rovněž nápoj o objemu min. 0,3 l a mimo dobu podávání stravy bude účastníkům ozdravného pobytu zajištěn dostatečný pitný režim.
 3. doprovodný program ozdravného charakteru, zaměřený na regeneraci a rozvoj respiračního ústrojí a posílení imunity, nácvik správného dýchání, návštěva solné jeskyně, vhodné sportovní aktivity, např. plavání, klasické i sjezdové lyžování, apod.
 4. dopravu na místo pobytu a z místa pobytu, případně na doprovodný program a z doprovodného programu,
 5. pojištění a poplatky dětí týkající se výhradně pobytu dětí, na který je požadována podpora z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

2. Důvody podpory stanoveného účelu

Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení zdravotního stavu žáků ostravských škol v souvislosti s kvalitou ovzduší ve městě Ostrava.

3. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu

Celkový objem peněžních prostředků určených na realizaci ozdravných pobytů z Fondu pro děti ohrožených znečištěním ovzduší v období od 01. 11. 2017 do 30. 04. 2018 činí 500.000 Kč.

4. Maximální výše dotace

Výše podpory činí maximálně 6.000 Kč, slovy: šesttisíc korun českých na jednoho žáka účastnícího se ozdravného pobytu v souladu s předloženou žádostí.

5. Okruh způsobilých žadatelů

 1. mateřské školy,
 2. základní školy,
 3. víceletá gymnázia, pouze pro žáky ve věku odpovídajícím školní docházce základních škol,
 4. kromě příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Ostrava (ať již byly zřízeny rozhodnutím zastupitelstva města nebo zastupitelstva městského obvodu).

6. Lhůta pro podání žádosti

V souladu s ustanovením § 10c odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se lhůta pro podání žádosti stanovuje takto:

 • počátek lhůty: 15. 01. 2018
 • konec lhůty:    17. 01. 2018

7.  Kritéria pro hodnocení žádosti

V případě, že objem všech doručených žádostí převýší celkový objem peněžních prostředků určených na realizaci ozdravných pobytů dle bodu 3 tohoto programu, budou žádosti o dotace kráceny poměrným způsobem.

V případě, že objem všech doručených žádostí nepřevýší celkový objem peněžních prostředků určených na realizaci ozdravných pobytů dle bodu 3 tohoto programu, budou žádosti o dotace uspokojeny v požadované výši, přičemž výše příspěvku na jednoho žáka nepřevýší maximální výši dotace dle bodu 4. tohoto programu.

8. Lhůtu pro rozhodnutí o žádosti

O žádostech bude rozhodnuto na březnovém zasedání zastupitelstva města 07. 03. 2018. V případě změny termínu výše uvedeného zasedání zastupitelstva města pak v nejbližším možném termínu následujícím po stanovené lhůtě.

9. Podmínky pro poskytnutí dotace

 1. škola je provozována na území statutárního města Ostravy
 2. doručení žádosti ve lhůtě stanovené v bodě 6 tohoto programu
 3. žádost bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
 4. podpis smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší
 5. pozitivní rozhodnutí příslušného orgánu statutárního města Ostravy
 6. dostatek finančních prostředků ve vztahu k požadavkům na dotace, plynoucích z podaných žádostí

10. Vzor žádosti

Vzor žádosti je součástí statutu Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který je dostupný zde:

https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi/