Znečišťování ovzduší (emise) je v Ostravě vážný a diskutovaný problém. Část území má průmyslový charakter s vysokou emisní vydatností. Jedná se především o hutní výrobu, která v takovém rozsahu nemá v republice obdobu. Kvalitu ovzduší dále ovlivňují hustá doprava, lokální topeniště, neudržované plochy a doznívající vlivy důlních a jiných činností, včetně dálkového přenosu škodlivin ze silně industrializované katovické oblasti.

Co jsou emise? Vypouštění látek znečišťujících ovzduší (například výfukové plyny, oxidy uhlíku, popílek, lehký polétavý prach, oxidy dusíku, oxidy síry) do atmosféry. Emise nejčastěji vznikají spalováním.

Při posuzování emisí se v České republice plošně sleduje celkové množství vypouštěných částic, takzvaných tuhých znečišťujících látek (TZL). Mezi nejvýznamnější faktory znečištění patří nejjemnější, okem nepostřehnutelné částice TZL. Právě míra a doba jejich výskytu v ovzduší nepříznivě ovlivňuje lidské zdraví i stav životního prostředí. Obojí ještě zhoršuje řada dalších škodlivých látek, například polycyklických aromatických uhlovodíků nebo těžkých kovů, které mohou být na tyto nejjemnější částice vázány.

V období let 2000 – 2015 došlo k podstatnému snížení emisí v kategorii zdrojů REZZO 1 (o 1.793 t/rok – 68 %) a REZZO 2 (o 49 t/rok – 99,9 %), naopak v kategorii REZZO 3 k podstatným změnám nedošlo (snížení o 8 t/rok – 6 %). O 7 % se pak změnil poměr emisí zdrojů REZZO 1 (z 94 % v roce 2000 na 87 % v roce 2015) a REZZO 3 (z 5 % v roce 2000 na 13 % v roce 2015). Přestože podíl emisí REZZO 3 od roku 2000 stoupl téměř trojnásobně, celková hodnota REZZO 3 v roce 2015 je nižší, než v roce 2000.

Dlouhodobý vývoj emisí TZL REZZO 1 od roku 1980 je zobrazen v grafu níže.


Zdroj informací: Emisní bilance České republiky (na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz dočasně nedostupné)