Emise těkavých organických látek mají v letech 2011 – 2015 sestupnou tendenci. Emise skupiny REZZO 3 se v tomto období pohybovaly v rozmezí 27 – 35 %. Naopak u skupiny zdrojů REZZO 2 dosáhly téměř nulových hodnot.

Těkavá organická látka (VOC – volatile organic compound) je organická sloučenina schopná vytvořit fotochemické oxidanty při reakci s oxidy dusíku, pokud je energie pro reakci dodávaná slunečním zářením. Podle jiné definice jsou to organické chemické látky, která mají při běžné pokojové teplotě vysoký tlak páry. Respirační potíže, alergie a dopady na imunitu jsou u kojenců a dětí spojené s VOC a jinými látkami znečišťujícími vnitřní prostředí. (1)

Dne 1. září 2012 vstoupil v účinnost nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Sběr a vyhodnocení údajů souhrnné provozní evidence, která je základem pro emisní bilanci bodově sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2, byl proveden ještě podle náležitostí předchozí legislativy. Vedle jednotlivě sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 1 a 2 zahrnuje skupina hromadně sledovaných stacionárních zdrojů REZZO 3 modelově vypočítávané emise z lokálního vytápění domácností, emise VOC z plošného použití rozpouštědel a ze skládek odpadů, emise TZL a NH3 z chovů hospodářských zvířat, emise NH3 z aplikace minerálních hnojiv, emise TZL z polních prací, skládek odpadů a těžby uhlí. (2)


 

  1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Těkavá organická látka [online]. c2017 [citováno 20. 11. 2017]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C4%9Bkav%C3%A1_organick%C3%A1_l%C3%A1tka&oldid=14760150>
  2. ČHMI: Emisní bilance České republiky [online], [citováno 20. 11. 2017]. Dostupný z WWW: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/oez/embil/12embil/uvod_CZ.html