Průměrné roční koncentrace BaP – benzo(a)pyren 2012- 2016

V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba DD (provoz obou z nich je financován z prostředků statutárního města Ostravy). K nejvýraznějšímu snížení průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu došlo na stanici Mariánské-Hory, v jejíž blízkosti byla provozována společnost EVRAZ VÍTKOVICE. Sestupný trend je však pozorován na všech stanicích, na kterých jsou koncentrace benzo(a)pyrenu sledovány. Překročení ročního imisního limitu 1 ng.m-3 však bylo sledováno na všech stanicích v celém období let 2012 – 2016.