V období let 2012-2016 došlo k rozšíření měření ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o stanice Radvanice OZO a Poruba DD (provoz obou z nich je financován z prostředků statutárního města Ostravy). K nejvýraznějšímu snížení průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu došlo na stanici Mariánské-Hory, v jejíž blízkosti byla provozována společnost EVRAZ VÍTKOVICE. Překročení ročního imisního limitu 1 ng.m-3 bylo sledováno na všech stanicích v celém období let 2012 – 2017. V roce 2017 pokračoval trend snižujících se koncentrací benzo(a)pyrenu na stanicích Radvanice OZO a Mariánské Hory, koncentrace meziročně klesly také na stanici Poruba DD. V případě ostatních stanic došlo ke zvýšení průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu o 0,6 ng.m-3 na stanici Radvanice ZÚ (téměř 10 násobné překročení limitu) a o 0,5 ng.m-3 na stanicích Přívoz a Poruba ČHMÚ, kde jsou však koncentrace benzo(a)pyrenu třetinové, respektive čtvrtinové oproti hodnotám měřeným na stanici Radvanice ZÚ.