Průměrná roční koncentrace PM10

V letech 2012 – 2016 byl zaznamenán sestupný trend koncentrací suspendovaných částic PM10. na všech monitorovacích stanicích.

Na počátku sledovaného období, tj. v roce 2012 byl imisní limit 40 μg.m-3 průměrné roční koncentrace překročen na všech stanicích, kromě stanice Poruba (ČHMÚ). V roce 2016 pak již byl imisní limit překročen jen na stanici Radvanice ZÚ. Koncentrace naměřené stanicí Zábřeh byly v letech 2013 – 2014 ovlivněny realizací stavby „Prodloužená Pavlovova“. Největší rozdíl ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 v letech 2012-2016 byl zaznamenán na stanici Mariánské Hory.

Denní koncentrace PM10

Ve srovnání let 2012 – 2016 došlo k výraznému snížení s počtem překročení denních koncentrací 50 μg.m-3. V roce 2016 pak poprvé nebyl stanovený počet 35 dní překročen na stanicích Mariánské Hory (32), Poruba ČHMÚ (28) a Poruba DD (33).

Pozn.: Grafy nezobrazují hodnoty stanice Poruba DD, která byla spuštěna ve pol. roku 2015 (průměrná roční koncentrace 27,8 μg.m-3, počet překročení denního limitu 33).

Průměrná roční koncentrace PM2,5

V letech 2012 – 2016 došlo k poklesu průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM2,5. Průmyslová stanice v Přívoze vykazovala v tomto období setrvalý pokles ročních koncentrací. Hodnoty ročních koncentrací naměřené imisní monitorovací stanicí Zábřeh jsou v letech 2013 a 2014 ovlivněny realizací stavby „Prodloužená Pavlovova“. Od roku 2016 jsou koncentrace suspendovaných částic PM2,5 měřeny také na stanici Českobratrská. Imisní limit roční koncentrace 25 μg.m-3 nebyl překročen na stanici Poruba ČHMÚ (v letech 2015 – 2016) a na stanici Zábřeh (v roce 2016).