V profilu Svinov je kvalita vody v Odře stále ovlivněna odpadními vodami z území města Ostravy a znečištěním přiváděným jejími dalšími přítoky – Polančicí, Porubkou, Lubinou a Ondřejnicí. Jakost vody v tomto profilu je hodnocena výslednou III. třídou, podle koncentrace organického znečištění, celkového fosforu a saprobního indexu makrozoobentosu. Obsah dusičnanového dusíku vodu řadí do lepší II. třídy jakosti a obsah amoniakálního dusíku pak do nejlepší I. třídy. Biologické ukazatele jsou na úrovni třídy jakosti II.

V profilu Odra pod Černým příkopem je voda klasifikována III. třídou jakosti, opět vlivem celkového fosforu a organického znečištění. V případě dusičnanového i amoniakálního dusíku je voda zařazena do lepší II. jakostní třídy a po stránce bakteriálního znečištění odpovídá třídě III. Na dolním úseku Odry je v tomto profilu podchycena značná část především komunálního a částečně i průmyslového znečištění produkovaného na území města Ostravy, které je do řeky Odry vnášeno jednak přímo, jednak jedním z jejích nejvíce zatížených přítoků – Černým příkopem, který je navíc recipientem odpadních vod z největší městské čistírny odpadních vod – ÚČOV Ostrava.

V profilu Antošovice kvalitu vody v Odře ovlivňuje přítok řeka Ostravice, která s sebou přináší znečištění z komunálních i významných průmyslových zdrojů znečištění v jejím povodí, a rovněž její další přítoky – Petřkovický a Ludgeřovický potok, které jsou zatíženy nedokonale čištěnými splaškovými odpadními vodami z přilehlých obcí. Řeka Odra je zde podle vybraných ukazatelů klasifikována výslednou III. třídou jakosti vody, které odpovídají koncentrace organického znečištění a celkového fosforu. Podle dusičnanového i amoniakálního dusíku je hodnocena II. jakostní třídou.

Přítoky Odry

Polančice

Kvalita vody byla vyhodnocena v profilu ústí, kde je rozhodujícím vlivem obsahu celkového fosforu klasifikována IV. třídou jakosti. Obsah organického znečištění (BSK5 i CHSKCr), amoniakálního a dusičnanového dusíku odpovídá lepší III. třídě jakosti. Kvalita vody podle ostatních fyzikálně chemických ukazatelů je na úrovni I., popř. II. jakostní třídy, s výjimkou ukazatele konduktivita a rozpuštěné látky (III. tř.). Jakostní třídou III je voda klasifikována rovněž podle počtu termotolerantních koliformních bakterií.

Porubka

Voda v tomto vodním toku byla sledována v profilu ústí, kde byla klasifikována vlivem obsahu dusičnanového dusíku výslednou třídou jakosti IV. Lepší III. třídě jakosti odpovídal obsah organického znečištění podle BSK5, obsah amoniakálního dusíku a celkového fosforu. Organického znečištění podle CHSKCr bylo na úrovni II. třídy jakosti. V ostatních fyzikálně chemických ukazatelích je voda hodnocena většinou I. nebo II. třídou jakosti, vyšší koncentrace byla zaznamenána pouze u nerozpuštěných látek (IV. tř.). Podle biologických ukazatelů je voda ve sledovaném profilu zařazena do III. třídy jakosti.

Černý příkop

Kvalita vody v Černém příkopu byla sledována v profilu ústí do Odry. Podle vybraných ukazatelů je voda celkově klasifikována IV. třídou jakosti, a to rozhodujícím vlivem vysokého organického znečištění, obsahu celkového fosforu a amoniakálního dusíku. Černý příkop je mimo jiné recipientem velkého množství odpadních vod z ÚČOV Ostrava. Z ostatních fyzikálně chemických ukazatelů jsou nejhůře hodnoceny konduktivita (V. tř.), rozpuštěné látky (IV. tř.), zejména sírany (IV. tř.) a dále chloridy a CHSKMn (III. tř.). Voda vykazuje nízký obsah rozpuštěného kyslíku (IV. tř.), je značně zatížena i kovy – manganem, a z těžkých kovů zejména zinkem (IV. tř.). Po stránce bakteriálního znečištění je tok zařazen do IV. třídy jakosti.

Ludgeřovický potok

Kvalita vody byla vyhodnocena ve sledovaném profilu ústí, kde je klasifikována výslednou V. třídou jakosti jako velmi silně znečištěné. Této třídě odpovídá po stránce obsahu amoniakálního dusíku, celkového fosforu a saprobního indexu makrozoobentosu. Organické znečištění podle BSK5 je na úrovni IV. třídy jakosti, organické znečištění podle CHSKCr odpovídá III. třídě jakosti a znečištění dusičnanovým dusíkem lepší II. jakostní třídě. Z ostatních fyzikálně chemických ukazatelů do III. třídy jakosti vodu řadí konduktivita, rozpuštěné látky, nerozpuštěné látky a CHSKMn. Výjimkou je pouze obsah nerozpuštěných látek, který odpovídá V. třídě jakosti. Podle počtu termotolerantních koliformních bakterií je voda klasifikována IV. třídou jakosti. Na kvalitě vody v toku se ve sledovaném období mimo jiné odrazil vliv probíhajících stavebních prací na výstavbě splaškové kanalizace v obci Markvartovice a nízký průtok v období sucha v předešlém roce.

 


Převzato z: Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2016/ Povodí Odry, státní podnik/ Ostrava / 2017