Kvalitu vody v Odře sleduje státní podnik Povodí Odry, v Ostravě ve třech sledovaných profilech, ve Svinově, pod Černým příkopem a v Antošovicích.

V profilu Svinov je kvalita vody v Odře je hodnocena výslednou III. třidou kvality jakosti vod. Ovlivněna je zde odpadními vodami z území města Ostravy a znečištěním přiváděným jejími dalšími přítoky – Polančicí, Porubkou, Lubinou a Ondřejnicí. III. třídou jakosti je hodnocena koncentrace organického znečištění, amoniakálního dusíku, celkového fosforu a saprobního indexu makrozoobentosu. Obsah dusičnanového dusíku vodu řadí do lepší II. třídy jakosti. Biologické ukazatele jsou na úrovni třídy jakosti III.

V profilu pod Černým příkopem se projevuje především znečištění komunálního a průmyslového původu produkovaného na území města, jednak přímo, jednak jedním z jejích nejvíce zatížených přítoků – Černým příkopem, který je navíc recipientem odpadních vod z největší městské čistírny odpadních vod – ÚČOV Ostrava.

Voda je zde klasifikována IV. třídou jakosti a to vlivem obsahu celkového fosforu. V případě organického a bakteriálního znečištění, amoniakálního dusíku i saprobního indexu makrozoobentosu je voda zařazena do III. jakostní třídy. Ukazatele dusičnanového dusíku odpovídají třídě II. Kvalita vody v tomto profilu zůstává stejná, vlivem novelizace normy (zejména pro fosfor a amoniakální dusík) však došlo k zařazení profilu do horší IV. třídy jakosti.

V profilu Antošovice kvalitu vody v Odře ovlivňuje přítok řeka Ostravice, která s sebou přináší znečištění z komunálních i významných průmyslových zdrojů znečištění v jejím povodí, a rovněž její další přítoky – Petřkovický a Ludgeřovický potok, které jsou zatíženy nedokonale čištěnými splaškovými odpadními vodami z přilehlých obcí. Řeka Odra je zde podle vybraných ukazatelů klasifikována výslednou IV. třídou jakosti vody opět vlivem koncentrace celkového fosforu a novelizací jeho mezních hodnot. Organické znečištění dle CHSK5, bakteriální znečištění, saprobní index makrozoobentosu, a znečištění amoniakálním dusíkem jsou hodnoceny III. jakostní třídou. Organické znečištění dle BSK5 je hodnoceno lepší II. třídou stejně jako dusičnanový dusík.


Zdroj: Povodí Odry, s. p., Zpráva o jakosti vod v tocích 2017, Ostrava, 2018