Ostravice

Druhým největším tokem v Ostravě je Ostravice. Kvalita vody je státním podnikem Povodí Odry sledována na území města Ostravy na dvou profilech, nad Lučinou a Ostrava. V profilech na dolním úseku Ostravice – nad Lučinou a v závěrném profilu Ostrava se kvalita vody s rostoucí hustotou zástavby a koncentrací průmyslových činností zhoršuje a projevuje se vliv vypouštěných odpadních vod z kanalizačních výustí na území města Ostravy, zaústěných do Ostravice buďto přímo, nebo prostřednictvím řeky Lučiny. Obsah organického znečištění podle BSK5 a množství celkového fosforu se v profilu nad Lučinou a Ostrava zvyšuje na úroveň III. třídy jakosti a spolu se saprobním indexem makrozoobentosu v profilu Ostrava řadí vodu v profilech nad Lučinou i Ostrava do celkové III. třídy jakosti. V profilu nad Lučinou odpovídá III. třídě také organické znečištění podle CHSKCr. V ostatních vybraných ukazatelích je voda klasifikována II. třídou jakosti. Z hlediska ostatních sledovaných fyzikálních a chemických ukazatelů lze celý tok Ostravice rozdělit opět na dva úseky – horní tok až po profil Vratimov včetně, kde tyto ukazatele vodu řadí většinou do nejlepší I. třídy, a na dolní úsek od profilu nad Lučinou, v němž je kvalita vody výrazně ovlivněna vypouštěním slaných důlních vod z Vodní jámy Jeremenko. Dolní Ostravice proto vykazuje vysoký obsah rozpuštěných látek, zejména anorganických solí a tím i vysokou konduktivitu (III. a IV. tř.), vyšší koncentrace chloridů, které odpovídají II. a III. třídě jakosti vody. Ostatní ukazatele jsou hodnoceny většinou I., popřípadě II. jakostní třídou. Nerozpuštěné látky jsou od profilu nad Morávkou hodnoceny III. třídou jakosti, v závěrném profilu Ostrava pak IV. třídou jakosti. Podle biologických ukazatelů je voda na horní Ostravici – po profil pod nádrží Šance hodnocena I. třídou jako čistá, v profilu nad Morávkou a Vratimov III. třídou jako znečištěná a v profilech nad Lučinou a Ostrava již jako silně znečištěná (IV. tř.).

Lučina

Nejvýznamnějším přítokem Ostravice v Ostravě je vodní tok Lučina, která významně ovlivňuje kvalitu vod v Ostravici. Řeka Lučina byla kvalitativně sledována a vyhodnocena ve 3 profilech, a to nad nádrží Žermanice, pod nádrží Žermanice a v profilu Slezská Ostrava. Kvalita vody se po toku postupně zhoršuje. V profilu nad nádrží je voda klasifikována II. jakostní třídou a odpovídá jí ve všech vybraných ukazatelích s výjimkou amoniakálního dusíku, který vodu řadí do nejlepší I. třídy jakosti. V profilu pod nádrží Žermanice je voda celkově klasifikována III. třídou jakosti, a to pouze vlivem obsahu celkového fosforu. Ostatní vybrané ukazovatele odpovídají II. třídě jakosti, obsah dusičnanového dusíku odpovídá nejlepší I. třídě jakosti. V profilu Slezská Ostrava je kvality vody klasifikována výslednou IV. jakosti, které odpovídá obsahem celkového fosforu. Ostatní vybrané ukazatele řadí profil do III. třídy jakosti, množství dusičnanového dusíku a nově i organické znečištění podle CHSKCr odpovídá lepší II. třídě jakosti.

Fyzikálně chemické ukazatele v profilech nad a pod nádrží řadí vodu v řece většinou do I. jakostní třídy. Hůře jsou hodnoceny pouze nerozpuštěné látky v profilu nad nádrží (III. tř.). V profilu Slezská Ostrava je většina fyzikálně chemických ukazatelů hodnocena II. popřípadě III. třídou jakosti, nerozpuštěné látky pak IV. jakostní třídou. Po stránce nalezeného počtu termotolerantních koliformních bakterií je voda v profilu nad nádrží Žermanice mírně znečištěná (II. tř.), v profilu pod nádrží a ve Slezské Ostravě silně znečištěná (IV. tř.).