V profilech na dolním úseku Ostravice – nad Lučinou a v závěrném profilu Ostrava se kvalita vody s rostoucí hustotou zástavby a koncentrací průmyslových činností zhoršuje a projevuje se vliv vypouštěných odpadních vod z kanalizačních výustí na území města Ostravy, zaústěných do Ostravice buďto přímo, nebo prostřednictvím řeky Lučiny. Obsah organického znečištění podle BSK5 i CHSKCr se v profilu Ostrava zvyšuje na úroveň III. třídy jakosti. Znečištění amoniakálním dusíkem je nízké, na úrovni II. třídy jakosti. V obou profilech však stoupá obsah celkového fosforu a řadí vodu do III. jakostní třídy jako znečištěnou. Právě vlivem obsahu celkového fosforu je kvalita vody v profilech nad Lučinou i Ostrava celkově klasifikována III. jakostní třídou.

Dolní Ostravice proto vykazuje vysoký obsah rozpuštěných látek, zejména anorganických solí (ovlivněna vypouštěním slaných důlních vod z Vodní jámy Jeremenko) a tím i vysokou konduktivitu (V. tř.), vysoké koncentrace chloridů, které odpovídají V. resp. IV. třídě jakosti vody. Ostatní ukazatele jsou hodnoceny většinou I., popřípadě II. jakostní třídou.

Přítoky Ostravice

Lučina

V profilu Slezská Ostrava se kvality vody zhoršuje a je klasifikována výslednou třídou IV, které odpovídá obsah celkového fosforu. Podle organického znečištění podle BSK5 a amoniakálního dusíku je voda na úrovni III. třídy jakosti, obsah dusičnanového dusíku a organického znečištění podle CHSKCr pak lepší jakostní třídy II.

Fyzikálně chemické ukazatele ve všech třech hodnocených profilech celého toku řadí vodu v řece většinou do I. případně II. jakostní třídy. Hůře jsou hodnoceny pouze konduktivita, rozpuštěné látky a nerozpuštěné látky (III. tř.) v profilu Slezská Ostrava.

Po stránce nalezeného počtu termotolerantních koliformních bakterií je voda v profilu ve Slezské Ostravě jen mírně znečištěná (II. tř.).


Převzato z: Zpráva o jakosti vody v tocích za rok 2016/ Povodí Odry, státní podnik/ Ostrava / 2017