Druhým největším tokem v Ostravě je Ostravice. Kvalita vody je státním podnikem Povodí Odry sledována na území města Ostravy na dvou profilech, nad Lučinou a Ostrava. V těchto profilech se se kvalita vody s rostoucí hustotou zástavby a koncentrací průmyslových činností zhoršuje a projevuje se i vliv vypouštěných odpadních vod z kanalizačních výustí na území města Ostravy, zaústěných do Ostravice buďto přímo, nebo prostřednictvím řeky Lučiny. Obsah organického znečištění podle BSK5, množství amoniakálního dusíku se v profilu Ostrava zvyšuje na úroveň III. třídy jakosti a spolu s celkovým fosforem saprobním indexem makrozoobentosu řadí vodu v profilech nad Lučinou i Ostrava do celkové III. třídy jakosti. Znečištění dusičnanovým dusíkem a organické znečištění podle CHSKCr je nízké, na úrovni II. třídy jakosti. Od profilu nad Lučinou, v němž je kvalita vody výrazně ovlivněna vypouštěním slaných důlních vod z Vodní jámy Jeremenko, vykazuje dolní část toku Ostravice vysoký obsah rozpuštěných látek, zejména anorganických solí a tím i vysokou konduktivitu (V. tř.), vysoké koncentrace chloridů, které ale v porovnání s předchozím hodnoceným obdobím odpovídají lepší IV. resp. III. třídě jakosti vody. Ostatní ukazatele jsou hodnoceny většinou I., popřípadě II. jakostní třídou. Podle biologických ukazatelů je voda od profilu Vratimov již znečištěná (III. tř.).

Lučina

Nejvýznamnějším přítokem Ostravice v Ostravě je vodní tok Lučina, která významně ovlivňuje kvalitu vod v Ostravici. V profilu Slezská Ostrava se kvality vody v Lučině zhoršuje a je klasifikována výslednou třídou IV., které odpovídá obsah amoniakálního dusíku a celkového fosforu. Podle organického znečištění a saprobního indexu makrozoobentosu je voda na úrovni III. třídy jakosti, obsah dusičnanového dusíku řadí vodu do jakostní třídy II. Po stránce nalezeného počtu termotolerantních koliformních bakterií je voda ve Slezské Ostravě znečištěná (III. tř.). V porovnání s předchozím hodnoceným je v profilu Slezská Ostrava vyšší obsah nerozpuštěných látek a termotoleratních koliformních bakterií.


Zdroj: Povodí Odry, s. p., Zpráva o jakosti vod v tocích 2017, Ostrava, 2018