Kvalita vody v tocích je u nás i ve světě pravidelně sledována přibližně od poloviny šedesátých let 20. století. Ke sledování slouží síť kontrolních profilů – míst, kde se pravidelně odebírají vzorky vody. Ty se nejprve analyzují v laboratoři a zjištěné hodnoty se podle platné normy vyhodnocují. Normy pro posuzování kvality vody jsou různé pro odlišné způsoby využití vody. Nejpřísnější kritéria platí ve všech zemích pro pitnou vodu, jiná pak pro vodu na koupání nebo na závlahy.

Údaje o jakosti vod ve vodních tocích lze zjistit na webových stránkách správce povodí – státního podniku Povodí Odry.

Klasifikace jakosti vody

Podle normy ČSN 75 7221 Jakost vod – Klasifikace jakosti povrchových vod se povrchové vody rozdělují podle míry znečištění do pěti tříd:

Třída kvality vody Popis
I. neznečištěná voda Stav povrchové vody, který nebyl významně ovlivněn lidskou činností – ukazatele jakosti vody nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v tocích.
II. mírně znečištěná voda Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností – ukazatele jakosti vody však dosahují hodnot, které umožňují existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.
III. znečištěná voda Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností – ukazatele jakosti vody však dosahují hodnot, které nemusí vytvořit podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému.
IV. silně znečištěná voda Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností – ukazatele jakosti vody však dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému.
V. velmi silně znečištěná voda Stav povrchové vody, který byl ovlivněn lidskou činností – ukazatele jakosti vody dosahují hodnot, které vytvářejí podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

Jakost vody v tocích

Podle sledovaných fyzikálně-chemických ukazatelů je kvalita vody v řece Odře na území města hodnocena II. až III. třídou. Nejhůře hodnoceným ukazatelem byly nerozpuštěné látky a související železo – při velkých průtocích po extrémních srážkách byla zaznamenána třída V. Podle biologických ukazatelů vykazuje voda v Odře vyšší bakteriální znečištění a je hodnocena převážně III. třídou jakosti.

Tabulka zachycuje vývoj jakosti vody ve vodohospodářsky významných tocích na území Ostravy v letech 2005 až 2014. Jakost vody se za sledované období výrazně nemění, případné změny zaznamenáváme spíše v jednotlivých třídách nebo v souvislosti s průtokem vody.

Většina městských čistíren odpadních vod (ČOV) je po rekonstrukcích biologického stupně. Aby byly dodrženy legislativou požadované emisní limity, byly také doplněny technologie na chemické odstraňování fosforu. Horší kvalita vody je v menších tocích – zejména pod obcemi, které dosud nejsou odkanalizovány na centrální ČOV a vypouštějí nedokonale čištěné splaškové odpadní vody.

Co ovlivňuje kvalitu vod v Ostravě

Kvalitu vod ve městě výrazně ovlivňuje několik faktorů. První je hydrologická situace, pro niž je charakteristická malá vodnost toků a značná rozkolísanost průtoků během roku. Dalšími faktory jsou značná hustota osídlení a průmyslu na území města a opožděné vodohospodářské investice, zejména do odvádění a čištění splaškových odpadních vod v menších obcích.

Specifickým problémem oblasti jsou pak vody důlní, které zatěžují vodní toky vysokým obsahem rozpuštěných anorganických solí, zejména chloridů a síranů.

Soustavné sledování a hodnocení jakosti vody v tocích je proto nezbytné jak pro zásobování vodou, tak pro vyhodnocení ekologické zátěže povrchových vod.

Z hlediska vývoje kvality vody v tocích lze říci, že kvalita povrchových vod se postupně zlepšuje.