V roce 2016 došlo k výraznějšímu poklesu výskytu nepříznivých rozptylových podmínek a rok byl hodnocen jako teplotně silně nadnormální, což přispělo ke snížení průměrných koncentrací částic PM na všech sledovaných lokalitách.

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10

Překročení imisního limitu (40 µg.m-3) bylo zjištěno z hodnot naměřených na stanici Radvanice ZÚ o 1,0 µg.m-3. V porovnání s rokem 2015 se průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v roce 2016 snížily o 1 – 13 %, pouze v případě stanice Českobratrská došlo k nárůstu o 1 %. Průměrné roční koncentrace na stanici Poruba DD nebyly v roce 2015 stanoveny z důvodu nedostatečného počtu měření (stanice uvedena do provozu v dubnu 2015).

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 v Ostravě v letech 2015 – 2016

Počet dnů s nadlimitní denní průměrnou koncentrací PM10

Překročení imisního limitu (50 µg.m-3 max. 35x za rok) nebylo v roce 2016 dosaženo na všech monitorovacích stanicích – dodržen limit na stanici Mariánské Hory, Poruba ČHMÚ a Poruba DD. V porovnání s rokem 2015 došlo k poklesu na všech sledovaných lokalitách o 5 – 36 %. Počet naměřených překročení denního limitu na stanici Poruba DD není v roce 2015 uváděn z důvodu nedostatečného počtu měření (stanice uvedena do provozu v dubnu 2015).

 

 

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5

V roce 2016 byly dodrženy průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 na stanici Zábřeh a Poruba ČHMÚ, což ve srovnání s rokem 2015 znamená mírné zlepšení na většině monitorovacích stanic (o 2 – 9 %). V případě hodnot naměřených na stanici Radvanice ZÚ došlo k mírnému zvýšení průměrné roční koncentrace o 3 %. Na stanici Českobratrská nebyla v roce 2015 stanovena průměrná roční koncentrace z důvodu výpadku měření způsobeného realizací rekonstrukce ul. Českobratrská.